HOME

REGIONAL ADMINISTRATION – YAMBOL
WORKING HOURS: 9 – 17.30 h
BUSINESS HOURS OF THE CENTRE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES
8h – 18h every work day

ADDRESS: Yambol 8600, 18 “George Papazov” str.

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FREE TELEPHONE FOR SIGNALS - 080011911

 
There are no translations available.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа, оцени и класира подадените заявки за участие на работодатели кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Обучения и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По схема „Обучения и заетост на младите хора“ се наемат безработни лица на възраст до 29 години включително, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната. За област Ямбол предвидените средства за заетост по схема „Обучения и заетост за младите хора“  са в размер на 551 164 лева. В периода 28 февруари – 15 март 2017г. са подадени 39 броя заявки от работодатели в област Ямбол.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период от 6 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя.

Приоритетните целеви групи са безработни лица до 29 години:

·         с основно или по-ниско образование;

·         продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки от работодателите от областта се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база ясни и конкретни критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели. В тази връзка Комисията по заетост в област Ямбол разгледа и оцени 39 подадени заявки за наемане на безработни лица, за 145 работни места. В определения за област Ямбол финансов ресурс всички работни места ще бъдат финансирани.

 

Last Updated (Wednesday, 19 April 2017 14:59)

 
There are no translations available.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол разгледа и одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година. Предложените пет проектни предложения на общините от област Ямбол са включени в програмата. Основната цел на регионалната програма е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. В конкретика програмата ще осигури заетост за 6 месеца на 42 безработни лица от област Ямбол.

Регионалната програмата за заетост е насочена към  безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование.

Общият брой работни места по програмата е 42, като от тях 24 лица ще работят на пълен работен ден, а 18 лица на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.

Last Updated (Wednesday, 19 April 2017 15:00)

Read more...

 
There are no translations available.

На брифинг областния управител Георги Чалъков оцени преминалите парламентарни избори в област Ямбол, като „преминали в много добър порядък, при добри условия и организация, без регистрирани съществени нарушения“. Той се обърна към новоизбраните народни представители от ямболски избирателен район с призива да работят в полза на област Ямбол.

Областният управител информира, че проектът на Областна администрация Ямбол по Програма ТГС България – Турция не е подписан и няма да бъде реализиран, поради неосигурено финансиране от страна на Министерски съвет.

По време на брифинга областният управител презентира предстояща втора среща между общините, представители на браншовите организации на пчеларите, Областна дирекция по безопасност на храните, областна дирекция земеделие и представители на земеделските производители. На първата от срещите част от общините не присъстваха, както и земеделски производители. Пред областния управител на първата среща пчелари са алармирали за проблеми с третирането на площите с препарати за растителна защита, при което се унищожават цели пчелни кошери. Според областния управител режимът на действие е ясно нормативно разписан, правилата са много ясно, липсва координация между кметове на населени места, земеделски производители и пчелари.

 

Last Updated (Friday, 31 March 2017 15:03)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 93 guests online