Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

На брифинг в Областна администрация Ямбол бяха обобщени и представени конкретни данни за проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол. Към момента Областната комисия от специалисти представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Противопожарна безопасност и защита на населението / ПБЗН/, Басейнова дирекция и Областна администрация Ямбол приключиха проверката на 129 язовири и водни обекти на територията на първата от четирите проверявани общини. Протоколите са изготвени и подписани.

„Започнатият цялостен оглед на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, съоръжения и язовири на територията на областта дава цялостна картина на състоянието на сектора и показва проблемите. Проблемите не са малко. Броят на язовирите в добро техническо и експлоатационно състояние е малък. Има доста тревожни констатации. Но трябва да кажа, че виждаме, че започва и процеса на отстраняване на констатирани проблеми“, това каза заместник областният управител на област Ямбол Волен Дичев, който отговаря за работата на комисията.

Обобщени данни представи председателят на Областната комисия инж. Любомир Христов. Конкретните констатации на комисията са за: 9 язовири със скъсани стени; 9 язовири са сухи, без вода; 59 са посочени за решения за ремонт или извеждане от експлоатация; 18 язовири според проверяващите не са язовири; язовирите с неизправни преливници са 53; констатирани са 6 язовири без основен изпускател; 7 са с мокри зони в основата на сухия откос; 35 язовири са с обрасло или непочистено речно корито на 500 метра след язовирната стена; язовирите с дървета по водния откос са 21; без планове за аварийна безопасност са почти всички. Всички тези направени констатации комисията от експерти смята, че ясно характеризират не доброто състояние на водните обекти и съоръженията към тях.

На базата на тези конкретни факти комисията обобщава и конкретните проблеми.

Един от най-големите проблеми са скъсаните язовирни стени. Драстичен случай е скъсаната и невъзстановена язовирна стена на язовир край село Болярско. Как и по какви причини е станало късането на язовирни стени е въпрос, който следва да бъде изясняван от други разследващи органи. Проблем за изясняване от компетентните органи е и как става така, че има  засяти със земеделска продукция язовири. Последствията обаче от едни такива деяния могат да бъдат много сериозни и да доведат  до заливания и опасност за живота и здравето на хората, категорични са експертите.

Намалена проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовирите е друг извод направен от председателя на комисията инж. Христов. Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да  поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира, констатират също експертите. В тази връзка комисията е направила и редица конкретни предписания.

На журналистически въпроси кой е отговорен за състоянието на язовирите и какво следва от тук нататък заместник областният управител Волен Дичев отговори, че „почистването, поддържането и експлоатирането на язовирите и съоръженията към тях е задължение на собственика“. „Направените предписания са със срокове и те трябва да се изпълняват. Именно собствениците подлежат на санкции от ДАМТН. В случая собствениците трябва да проявят отговорно отношение към проблемите“, каза още той.

Проверките продължават в другите общини на територията на област Ямбол.

Крайният срок за приключване на проверките в нашата област е 31 октомври 2017г.

Последна промяна (Сряда, 16 Август 2017 15:26)

 

В изпълнение правомощията на Областния управител по Закона за администрацията и във връзка с извършен контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети,  областният управител връща за повторно разглеждане Решение на Общински съвет - Болярово.

Съгласно правомощията на областния управител е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.

Върнатото решение касае отмяна изцяло на Наредба № 8 за управление на общинските пътища в община Болярово.

Областният управител счита, че Решението е незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване, респ. отмяна, на нормативен акт.  Наредба № 8 за управление на общинските пътища е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Съгласно АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

В конкретния случай, не е спазена императивно определената процедура за отмяна на нормативен административен акт. Отмяната на Наредба № 8 за управление на общинските пътища не е извършена с приемането на последващ нормативен акт.

В заповедта на областен управител за връщане на решението но ОбС Болярово се казва още: „Въведените от АПК и ЗНА правила имат императивен характер и са създадени в защита на публичния интерес, поради което всяко отклонение от тях е съществено нарушение, обосноваващо незаконосъобразността на Решението, взето на заседанието на Общински съвет – Болярово“.

В този случай ОбС Болярово ще трябва да преразгледа решението си и вземе такова законосъобразно.

 

Последна промяна (Сряда, 16 Август 2017 14:50)

 

На днешния голям християнски празник – Успение Богородично бе открита поредната нова и изключително модерна придобивка в град Елхово  – общинска зала „Елхово”, която зала получи името си с решение на общински съвет на провелото се през месец юли редовно заседание.

На тържественото събитие  присъства и Волен Дичев – зам. областен управител на област Ямбол, проф. Стоян Денчев – почетен гражданин на Елхово, общински съветници от ОбС-Елхово и др.

Иконом  Николай Клюнков извърши освещаване на новопостроената Зала Елхово, а в кратко слово кметът на Община Елхово  сподели, че ще бъде радостен в Зала Елхово да се провеждат не само сватбени тържества, но и редица обществени мероприятия.

Залата е оборудвана и обзаведена с най-съвременни технологии и мебели. Дейностите по ремонтиране и реализиране на залата стартираха още през 2016 год.  и са извършени изцяло с общински средства от капиталовата програма. От тогава до днес Зала Елхово претърпя редица промени, които доведоха до днешната и визия.

Залата ще има и представителни функции, а новата и модерна визия ще създаде подходящи условия за провеждането на различни мероприятия и важни лични и административни събития.

 

Област Ямбол е една от областите с най-много язовири и водни обекти на територията си. Освен, че са значителен брой водните обекти на територията на област Ямбол - 419, оказва се са не малко и проблемите по тях, констатирани още в началото на специализираната проверка, извършвана от Областна комисия.

По този повод и с цел синхронизиране на действията на държавните институции при установяване фактическото състояние на сектора се проведе среща на ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – председателя на агенцията Петър Горновски с областния управител на област Ямбол Димитър Иванов. Целта е да се засили вниманието към очертаващите се проблеми с цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които могат да причинят материални щети и да създадат риск за живота, и здравето на хората.

Към момента в област Ямбол се проверени над 120 държавни и общински язовири, язовирни стени и съоръженията към тях. Проверката включва цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

По време на срещата бе констатирана тревожна тенденция при собствениците на язовири – въпреки проверките и предписанията дадени към момента от ДАМТН, не се предприемат действия по ремонт на съоръженията. Като представители на държавата проверяващите и констатиращи проблеми комисии разчитат на съдействието на органите на МВР, ДАНС и Прокуратурата по установяване на случаи на умишлени деяния по язовирите и язовирните стени на територията на областта.

Председателят на ДАМТН Петър Горновски бе категоричен в процеса по подобряване на общото състояние на язовирите в страната е много важна ролята на областните управители, които са представителите на държавата по места, за да се принудят собствениците да изпълнят разпорежданията за гарантиране на безопасността на хората. 

Последна промяна (Петък, 11 Август 2017 17:00)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 83 посетителя в сайта