HOME
There are no translations available.

Областният управител върна за повторно обсъждане две решения на ОбС Ямбол и по едно решение на ОбС Елхово и ОбС „Тунджа“

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последните заседание на общинските съвети, върна за повторно обсъждане две решения на Общински съвет Ямбол и по едно решение на Общинските съвети на Елхово и община „Тунджа“. Според областният управител взетите решения са незаконосъобразни.

За повторно разглеждане се връща чл. 2, чл. 3, ал. 1, б. „г“, Раздел II – Спортни обекти и съоръжения, Приложение № 1 и чл. 22, ал. 4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, приета с решение по т.20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол. В мотивировката за връщане на това решение се казва: „Разпоредбата е незаконосъобразна, поради противоречие със Закона за физическото възпитание и спорта. Разпоредбата на наредбата предвижда вземане на решения за стимулиране на спортните клубове. Закона не регламентира стимули за спортните клубове за да бъдат финансирани. Въведените с наредбата определени изисквания за да бъдат стимулирани спортните клубове е ограничително условие, което противоречи на целта на наредбата, която урежда отношения, свързани с подпомагане дейността на спортните клубове и целта не е да се въвеждат ограничения, извън законоустановените. Нормата следва да се прилага само съобразно изричното ѝ съдържание и без да се тълкува разширително и в противоречие с принципа за законност. Цитираният текст от Наредбата е материално незаконосъобразен, поради противоречие с норми от по-висок ранг“.

Last Updated (Friday, 12 June 2020 14:50)

Read more...

 
There are no translations available.

Днес се проведе заседание на Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Спрямо Заповед на Областният управител на област Ямбол от края на месец март, тази година, следва всички териториални поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – град Сливен, кметове на общини и кметства, собственици и ползватели на горски територии, както и лица извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

Last Updated (Thursday, 11 June 2020 16:00)

Read more...

 
There are no translations available.

Днес стартира ремонтът на участъка на област Ямбол от републиканския път II-53 „Ямбол – Сливен“. Частта на нашата област е от 8 км. Ремонтните дейности се изпълняват от ОПУ по договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Ямбол и са на стойност над 5,5 млн. лв.

Областният управител Димитър Иванов и директорът на Областно пътно управление Ямбол инж. Галин Костов проследиха старта на дейностите на най-натоварения път в областта. За денонощие трафикът на автомобили е над 6000. Особено активен стана пътният участък с пускането на АМ „Тракия“. С основния ремонт ще се подобри изцяло комуникацията между двата областни града и достъпа до автомагистралата, както и безопасността и комфорта на пътуване.

В момента по ремонтираната отсечка се извършва цялостно студено фрезоване на старата асфалтова настилка. Почистват се пътните банкети и растителността около пътя.

Срокът за изпълнение на ремонта е края на септември.

До тогава движението по ремонтиращия се участък трябва да бъде с повишено внимание.

След разговор на областния управител и директора на ОПУ с фирмата изпълнител на ремонта на пътя, бе постигната договорка фрезованият асфалт да бъде използван за подобряване състоянието на ведомствения път обслужващ селищно образувание Кринчовица. Отсечката е в много лошо състояние, а се използва от живеещите там и от мнозина рибари за язовир „Кринчовица“. „Благодаря на фирмата, че приеха и ще изпълнят тези допълнителни дейности по този път за вилната зона. Това е от значение и е важно за хората“, каза областният управител Димитър Иванов.

 

Last Updated (Thursday, 04 June 2020 14:48)

 
There are no translations available.

Единадесет са одобрените и класирани проектни предложения от област Ямбол, които ще бъдат финансиране в рамките на Национална Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2020 г.„ в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. В това число са проекти на общини и кметства, на училища и детски градини от областта.

В частта за проекти на общини и кметства, класираните проекти, които ще бъдат финансирани със средства в размер на до 10 000 лева са четири:

Last Updated (Monday, 01 June 2020 14:52)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 49 guests online