There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№  АК 1201/0020
Ямбол 24.10.2011 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Зимно поддържане на района на ГКПП „Лесово”, при бюджет до 50 000 лева без включен ДДС и при изисванията, определени с настоящата заповед.

 

Място на извършване: ГКПП „Лесово”.

І. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА
Зимно поддържане на района на ГКПП „Лесово”.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

При изпълнение предмета на услугата изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото законодателство. Машините и комплектованите с тях съоръжения и приспособления за снегопочистване и снегоизвозване трябва да отговарят на изискванията за високопроизводително, бързо и безопасно извършване на дейностите по отстраняване на снега. Веществата за обработка следва да отговарят на изискванията за извършването на съответните  дейности. При почистването на снега специално внимание да се отделя на съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, газопреносната, съобщителната  и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения на територията на ГКПП „Лесово”.
При обработка на заснежени и заледени участъци се извършва опесъчаване с механични пясъкоразпръсквачки. Допуска се обработка с насипна сол или луга със специализирани или приспособени машини.
Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или създават неудобство за нормалното функциониране на ГКПП. При осъществяване предмета на поръчката изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки, огради, бордюри, сгради, елементи на вертикалната пътна маркировка и др., разположени на територията на ГКПП „Лесово”.
При извършване на услугата по отстраняване и извозване на снега изпълнителят използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика. Изпълнителят е длъжен да не позволява на нито едно ползвано от него превозно средство да превозва товар с тегло над позволеното и да не допуска разпиляване на превозваните вещества за обработка или натоварен за извозване сняг.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 от датата на сключване на договора до 31.12.2012 г.
 
IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
При изготвянето на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
До оценяване се допускат само кандидати, представили всички долупосочени документи, а именно:
1. Заявление за участие – Образец № 1.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3. Заверено копие на Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата.
4. Копие от документи за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС.
5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец № 2, Образец № 3 и Образец № 4.
6. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, а именно:
- Заверено копие на годишния финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения) за предходната година.
        - Информация за изпълнени услуги от подобен характер;
7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, а именно:
- Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола;
- Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнението на поръчката – Образец № 5.
Посочва се поименно вида на машините, както и информация за техническото им състояние на притежаваните от кандидата оборудване, машини и съоръжения. В случай, че кандидатът не разполага със собствена техника, същият доказва намеренията си, представяйки един от следните документи: договор за наем, договор за лизинг или предварителен договор или споразумение за наемане на необходимата за изпълнението на поръчката техника. Кандидатът трябва да разполага с такъв набор от машини, който да му позволява навременното и безопасно извършване на дейностите по отстраняването на снега.
            8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което включва:
- Видовете материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката;
      - Срок за изпълнение на поръчката.
        9. Декларация за подизпълнител/и – Образец № 6.
10. Ценово предложение - по Образец № 7. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.
11. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на офертите. В случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това.
12. Подписан и подпечатан проект на договор.
13. Пълен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.
14. Документ за закупена документация за участие в процедурата.
Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това. Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.
Всеки кандидат представя само една оферта, в която задължително посочва нейната валидност в календарни дни.
Офертата се представя в Областна администрация – Ямбол на адрес: гр. Ямбол, п.код 8600, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Пликът, в който се представя офертата, следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис Документи за подбор, в който се поставят документите по т. IV.1 до т. IV 7, т. IV.9, т. IV.10, т. IV. 12, т. IV. 13 и т. IV. 14;
2. плик № 2 с надпис Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите по т. IV.8 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;
3. плик № 3 с надпис Предлагана цена, който съдържа ценовото предложение по образец № 7 на участника – документ  по т. IV.10.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Крайният срок е 17:30 часа на 31.10.2011 г. (тридесет и първи октомври две хиляди и единадесета година).
Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки. Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на участника, определен за изпълнител.
При подписване на договора задължително се представя документ за внесена гаранция за изпълнение, както и документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
 
V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ:
Всеки кандидат представя ценово предложение – образец № 7. Предлаганите единични цени се образуват с калкулации, изготвени на база действащи нормативи за съответния вид работа, с включване на следните основни показатели: часова ставка; процент на допълнителни разходи за труд; процент на допълнителни разходи за механизация; транспортни, доставно - складови разходи и цени на влаганите от изпълнителя материали – сол, луга, пясък; процент на заложена печалба.
Плащанията се извършват за действително извършените видове работи, но не повече от утвърдените финансови средства за зимно поддържане, по единични цени съобразно офертата на кандидата, определен за изпълнител на услугата. Плащането се извършва в български левове по банков път и не се допуска авансово плащане.
Количествата на действително извършените видове работи по предмета на услугата и използваната специализирана техника се доказват чрез съставянето на сменни рапорти за всяка машина, а приемането на работата става въз основа на двустранни протоколи, подписани от представител на Възложителя и от Изпълнителя (респ. негов представител).
VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

най-ниска предложена цена
VII. УТВЪРЖДАВАМ документация за участие, а именно: покана за участие и проект на договор; образци на: заявление за участие (образец № 1); декларации образец № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6; ценово предложение (образец № 7).
VIIІ.  ОПРЕДЕЛЯМ ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА в размер на 10 лв. (десет лева), която следва да бъде внесена в касата на Областна администрация – Ямбол,, находяща се на ет. 3 в сградата, или по следната банкова сметка в ОББ – клон Ямбол; IBAN BG 95UBBS80023106143800.

ІX. ОПРЕДЕЛЯМ Комисия
………………………………………………………………………….
която да събере, разгледа и оцени (на 01.11.2011 г. от 10:00 часа) постъпилите оферти, както и да класира кандидатите, като за целта състави протокол. При разглеждане на офертите Комисията да се съобрази с утвърдените финансови средства в размер до 50 000 лева без ДДС и с определените в настоящата заповед изисквания за извършване на услугата.

X. Настоящата заповед да се постави на таблото за обявления и да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.

ТАНЯ ДИМИТРОВА (П)
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 25 October 2011 13:28)