Съдържание
ГЕОГРАФИЯ
Релеф
Климат
Почви
Водни ресурси
Горски ресурси
Биоразнообразие и защитени територии
Полезни изкопаеми
Всички страници

Демографска информация

Територия – 3 355,5 кв.км.
Брой общини – 5
Брой жители – 140 669 (към 31.12. 2008)
Административен център гр.Ямбол