There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/0001

ямбол,19.03.2013 Г.

 

 Относно: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124А,АЛ.3 ОТ ЗУТ

 Постъпило е писмо с вх. № 4702/0007-20.02.2013г. от „ ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, ЕИК 102170333, със седалище и адрес на управление община Бургас, гр. Бургас ,ж.к.  „Братя Миладинови”, ул. „ Вардар” №1, представлявано от Златин Петров Димов , за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за обект  на техническата инфрастуктура на територията на две общини –ТРАСЕТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД И ОТКЛОНЕНИЯТА ДО „ ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ” ЕООД , с. Кукорево, комплектовано с техническо задание , регистър на засегнатите имоти –землищата на с. Кукорево, община „ Тунджа”  и  град Ямбол, община Ямбол ,схема –проектно предложение за ПУП –парцеларен план за трасето на газопровода на територията на двете общини. Предложени са два варианта на трасето.

 

 

По  входящото писмо на дружеството  има образувана преписка , към която са приложени и писма с вх. №91/0028 от 15.03.2013г. от кмета на община „ Тунджа” и вх. № 91/ 0028 от 07.03.2013г от кмета на община Ямбол , за съгласуване на техническото задание за изработване на ПУП –парцеларен план  за първи вариант на  трасето.

 След като прецених всички факти и обстоятелства по заявлението на заинтересованото лице, на основание чл. 124а, ал. 3 във връзка с  109, ал. 1,т.1 ,ал.3,т. 7  от Закона за устройство на територията,

 

НАРЕЖДАМ:

1.      Одобрявам техническо задание за проектиране на ПУП-Парцеларен план за обект „Трасета на  разпределителен газопровод  и отклоненията до „ГМВ Груп-Фууд енд полимерс Индъстри”с. Кукорево общ.  „ Тунджа” , прокаран през територията на община Ямбол през поземлени имоти с идентификатори №87374.32.220, № 87374.32.207, №  87374.32.255, №  87374.32.225 по КККР на гр. Ямбол и през поземлени  имоти  № 000170 ,№ 000172,№000171 до имот №001098 по КВС на с.Кукорево  , община „ Тунджа”.

2.      Разрешавам на „ОВЕРГАЗ ИЗТОК”АД, ЕИК102170333, да възложи изработването  на  ПУП-Парцеларен план  за трасето на обекта по т.1 ,съгласно одобреното задание.

ПУП – Парцеларен пран следва да отговаря на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

„ ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД , да съгласува ПУП-Парцеларен план със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му и приемане на одобрението.  При изработването на плана да  се вземе предвид проекта за Парцеларен план за „Оптичен кабел от гр. Ямбол  до с. Кукорево, община „ Тунджа””област Ямбол , чието възлагане е разрешено със заповед № ДС 04/0034 от 20.11.2012г на Областен управител  на област Ямбол .

 Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5 , ал. 5 от ЗУТ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на „ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД ,  ЕИК102170333 по установения законов ред.

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

 

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 20 March 2013 10:00)