Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
Изх. № ОУ-03898

02.11.2017 г.

ДО

 

ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА БОРОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

ДОБРИНКА ЙОВЧЕВА АНДОНОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

МАРА ЙОВЧЕВА ДОБРЕВА
ГР. Б У Р Г А С

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

 

С настоящото Ви съобщавам, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед № АПО-02-00001 от 15.09.2017 г. на Областен управител на област Ямбол, с която е уважено като основателно искане с вх. № 91/0013 от 21.01.2009 г. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, подадено от Яна Йовчева, Йорданка Борова, Добринка Андонова и Мара Добрева, в качеството на наследници на Йовчо Добрев Йовчев, и е определен размера на полагащото се еднократно обезщетение за необезщетения период на претърпяната от наследодателя Ви репресия.

Последна промяна (Четвъртък, 02 Ноември 2017 15:22)

продължава>

 

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  622 

от       20   октомври       2017 година

 

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА“, ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“, ПОЗИЦИЯ 6, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, И С. ЗАВОЙ, ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, КЪМ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“

Приложение към т. 1

Последна промяна (Вторник, 31 Октомври 2017 18:24)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00006


ЯМБОЛ 26.09.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-03239-20.09.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Понеделник, 02 Октомври 2017 15:32)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00005


ЯМБОЛ 25.07.2017 г.

 

 

 В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02547 от 19.07.2017 г. от За Кмета на община Ямбол, съгласно Заповед № РД/02-00359 от 12.07.2017 г., за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 27 Юли 2017 12:37)

продължава>

 

ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати


за длъжността Старши експерт
                            (наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
                             (наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по специалността ХМС или ХТС и за допълнителна квалификация/ако има такава
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Години професионален опит-1 година или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: ХМС или ХТС

 


Име, презиме

и фамилия на кандидата


Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)


Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

задлъжността(2)

Основание за

недопускане

800x600 1.Любомир Иванов Христов да да  

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс кандидата:

1. Любомир Иванов Христов

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 20 юли 2017 год. от 10.00 часа в
сградата на Областна администрация – Ямбол

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
                     
    

                   1 ……………(П)…………………….
                                 (Павлина Пенева)

                   2 ……………(П)……………………
                                 (Екатерина Иванова)

                   3…………….(П)……………………
                                  (Йорданка Великова)Дата: 11.07.2017 г.
 

Последна промяна (Вторник, 11 Юли 2017 12:16)

 
Още статии...