There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00005


ЯМБОЛ 25.07.2017 г.

 

 

 В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02547 от 19.07.2017 г. от За Кмета на община Ямбол, съгласно Заповед № РД/02-00359 от 12.07.2017 г., за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Ямбол.

Last Updated (Thursday, 27 July 2017 10:37)

Read more...

 
There are no translations available.

ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати


за длъжността Старши експерт
                            (наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
                             (наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по специалността ХМС или ХТС и за допълнителна квалификация/ако има такава
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Години професионален опит-1 година или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: ХМС или ХТС

 


Име, презиме

и фамилия на кандидата


Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)


Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

задлъжността(2)

Основание за

недопускане

800x600 1.Любомир Иванов Христов да да  

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс кандидата:

1. Любомир Иванов Христов

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 20 юли 2017 год. от 10.00 часа в
сградата на Областна администрация – Ямбол

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
                     
    

                   1 ……………(П)…………………….
                                 (Павлина Пенева)

                   2 ……………(П)……………………
                                 (Екатерина Иванова)

                   3…………….(П)……………………
                                  (Йорданка Великова)Дата: 11.07.2017 г.
 

Last Updated (Tuesday, 11 July 2017 10:16)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Рег. № ОУ-02409

 

06.07.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство на Областна администрация – Ямбол се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 12 юли 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – 046/686842

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/

За Областен управител на област Ямбол

Съгласно Заповед за заместване РД-01-00057/05.07.2017 г.

Last Updated (Friday, 07 July 2017 06:24)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА

З А П О В Е Д

  ДС 04/00007
ЯМБОЛ 03.07.2017 г.
към ЗАПОВЕД
  ДС 04/00001 от 08.02.2017 г.

 

 Със Заповед № ДС-04-00001 от 08.02.2017г. Областен управител на област Ямбол е разрешил на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител да изработи  Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа“, като за целта е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Last Updated (Tuesday, 04 July 2017 12:45)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

- Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

            - Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: хидротехническо или хидромелиоративно строителство.

2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

            3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

Last Updated (Friday, 23 June 2017 08:07)

Read more...

 
More Articles...