There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС04/0013

Ямбол,   15.07.2014 г.

 

На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:      

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, актуван с АДС № 3034/12.07.2011г.

Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: 

 

1. Отдаване под наем за срок от пет години  на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 48, с полезна площ 8 кв.м, находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Предназначение на имота: за осъществяване на митническо обслужване, съгласно чл.34 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове.

 II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 215,25 лв. (двеста и петнадесет лв. и 25 ст.), без ДДС. 

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 18.08.2014 година.

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 20.08.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 (Двадесет) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 19.08.2014 година.

VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 (двадесет) лева. Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 16.00 часа на 18.08.2014 година. 

VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 19.08.2014 година. Телефон за информация – 046686822 .

VIII. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

инж.НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 17 July 2014 07:33)