Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна епизоотична комисия - Решения
Съдържание
Областна епизоотична комисия
Правилник
Решения
Всички страници

РЕШЕНИЯ
 

Заповед РД01/0082 от 02.12.2014 г.

Решения  от проведено заседание на областна епизоотична комисия на 07.07.2014 Г.

1. Кметовете и кметски наместници по места да изготвят списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни и свине и да ги предадат на официалните ветеринарни лекари по общини.

2. Служителите на ОДБХ Ямбол да извършват клинични прегледи на едрите и дребни преживни животни през 14 дни, като за констатациите да се съставят протоколи за здравния статус на животните.

3. Да се забрани нощното пашуване на животни, както и пашата в гористи местности, дерета, блатисти места и в близост до водни басейни, където популацията на комари и куликоиди е най-голяма.

4. Да се забранят изложбите и пазарите на ЕПЖ и ДПЖ на територията на областта.

5. Да се забрани движението на живи ЕПЖ и ДПЖ в предпазната зона, включваща общините Елхово, Болярово и „Тунджа”, освен случаите за незабавно клане на животните.

6. Органите на РУП да засилят контрола на проверките на транспортните средства за превоз на живи животни.

7. Собствениците на животни да извършват периодично дезинсекция на оборите и района около тях, като своевременно уведомят  за това собствениците на „пчелини“, ако наблизо има такива.

8. Стопаните на животни да информират своевременно официалните лекари по общини за настъпили промени в здравния статус на животните.
 

Решения от проведено заседание на 24.03.2010 г. от Областна епизоотична комисия

1.  Свиква незабавно заседания на общинските епизоотични комисиии в петте общини до 26.03.2010 г. вкл..

2. Ветеринарните лекари съвместно с представители на Орнитоложките дружества да извършат проверки, покрай големите басейни яз. Малко Шарково и яз. Овчарица и поречието на река Тунджа, за наличие на прелет на диви мигриращи птици, както и на такива заболели или трупове от тях.

3.  Собствениците на животни на птици да спазват мерките за биосигурност в промишлените ферми както и на птиците в „задните,, дворове.

4.  При възникване на съмнение за заболяване, повишена смъртност по птиците или открити трупове на диви прелетни птици да уведомяват незабавно официалните ветеринарни лекари на общините или кметовете на населените места, както и на горещи телефони на РВМС гр. Ямбол 046/663626; 046/663621; 046/663616; 046/663629.

5.  Собствениците на птици в „задните „ дворове да ги поставят на дворен режим на отглеждане, като съхраняват фуража на птиците на закрито.

6.  Собствениците на домашни водоплаващи птици да не допускат птиците до водни басейни, където могат да осъществят контакт с диви птици.Последна промяна (Вторник, 04 Юли 2017 09:46)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?