Съдържание
Областна комисия по безопасност на движението
Регламент
Решения
Протокол
Мерки
СТРАТЕГИЯ 2011 - 2020 Г.
Всички страници

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


      Чл.1. Правилникът урежда структурата, организацията и дейността на Областната комисия
по безопасност на движението, наричана за краткост  „комисията“.
 Чл.2. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на законност, йерархичност при прилагане на нормативните актове, добросъвестност и справедливост.
Чл. 3. Комисията по чл. 1 е постоянно действащ орган към Областния управител в изпълнение на възложените му функции и задачи.


РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 4.(1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се състои от председател, секретар и членове. Поименният състав се определя от ръководителите на съответните институции/организации.
(2) Председател на комисията е ресорен заместник областен управител.
(3) Секретар на комисията е служител на Областна администрация – Ямбол, който е без право на глас.
(4) Членове на комисията са:
1. Представител на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”;
2. Представител на Окръжна прокуратура - Ямбол;
3. Представители на общинските администрации;
4. Представител на Областно пътно управление;
5. Представител на Регионална здравна инспекция – Ямбол;
6. Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“
7. Представител на Регионален инспекторат по образование – Ямбол;
8. Представител на Центъра за спешна медицинска помощ;
9. Представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол.
Чл.5(1)Членовете на комисията се определят от ръководителите на  институциите/организациите, които представляват.
(2) Органите и организациите по чл. 4 уведомяват писмено председателя на комисията за определените за членове на комисията свои представители.
 (3) Постоянният поименен състав на Комисията се определя със заповед на Областен управител.
 (4) Смяната на членове на Комисията се извършва със Заповед на Областен управител, след определяне им от ръководителите на  институциите/организациите, които представляват.
Чл.6. При необходимост след направеното предложение от председателя или член на Комисията на отделни заседания могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглежданите на заседанията проблеми.
Чл.7. (1) Председателят представлява Комисията, ръководи и координира нейната дейност и осигурява публичност и прозрачност на дейността.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Комисията по определен дневен ред.
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на комисията.
(4) При негово отсъствие функциите му се поемат от друго упълномощено лице.
Чл.8.(1) Секретарят на комисията осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на комисията, както и  координацията и взаимодействието между членовете на Комисията.
(2) Отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанието, изпращането и съхранението на материалите, свързани с дейността  на Комисията.
(3) Уведомява членовете на комисията за мястото, датата, часа и дневният ред за провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко 7 дни преди заседанието.
(4) Изготвя протокола от проведеното заседание.
(5) При отсъствие на секретаря, той се замества от друго упълномощено лице.
Чл.9. (1) Членовете на Комисията участват в заседанията лично.
(2) По изключение на заседанията на Комисията могат да присъстват надлежно упълномощени представители.
(3) Когато член на Комисията е представен от свой заместник, има право на глас при надлежно упълномощаване.


РАЗДЕЛ ІІІ
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТАЧл. 10. (1) Комисията координира  действията между местните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
(2) Комисията по ал. 1:
1. подпомага Областен управител при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
2. дава становища и предложения, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
3. анализира информацията и приема доклади за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Ямбол;
4. изготвя доклад за състоянието на безопасността на движението;
5. дава предложение за предприемане на необходимите мерки  за  подобряване на състоянието по безопасността на движението на територията на област Ямбол;
6. координира и предприема мерки за изпълнението на Областна програма за  безопасност на движението;
(3) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата, възложени от Областния управител.
Чл.11. При необходимост, могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретна задача.


РАЗДЕЛ ІV
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Чл.12. Комисията се свиква на заседания:
1. По инициатива на Председателя.
2. По искане на нейни членове и след обсъждане с Председателя.
Чл.13. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията провежда редовни заседания  не по-малко от веднъж годишно.
(3) Комисията може да проведе извънредно заседание, при наличие на възникнали въпроси и теми, свързани с безопасността на движението по пътищата.
(4) Заседанията на комисията се провеждат до изчерпване на дневния ред.
Чл.14. (1) Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината плюс един от членовете й, като при липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Предложенията на комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината плюс един от членовете й, присъстващи  на заседанието.
Чл.15.(1) Председателят на комисията определя мястото, датата, часа и одобрява проекта на дневен ред за провеждане на всяко заседание.
(2) Комисията се свиква с  покана до членовете й, изпратена не по-късно от 7 дни преди заседанието на хартиен носител и по електронна поща.
(3) Поканата съдържа мястото, датата, часа и дневният ред при който ще се проведе заседанието. 
(4) Материалите, които ще се разглеждат от комисията се изпращат предварително по електронна поща.
Чл.16.При откриване на заседанието, всеки член на Комисията може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.
Чл.17. (1) Заседанията на комисията се ръководят  от нейния председател.
(2) За заседанието на комисията се изготвя списък на присъстващите, в който се посочват трите им имена и длъжността им.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите.
Чл.18.(1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(2) В протокола се отразяват приетите решения и се прилагат материалите, които са се разглеждали и списък на всички присъствали на заседанието.
(3) Изготвения протокол се публикува на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.
Чл.19.(1) По изключение Комисията може да провежда неприсъствени заседания и да приема предложения неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на предложението, придружен с писмените становища на членовете.
(2) Предложението се счита за прието, ако е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети от членовете на Комисията.
(3) В случай, че в определения срок не е постъпило писмено становище се счита, че предложението е прието.
(4) В случай, че предложението не бъде прието, то се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание на комисията.V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
      § 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата е създадена на основание  §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
§ 2. Настоящият правилник се утвърждава от Областен управител .
     § 3. Правилникът влиза в сила от …………………………

 Последна промяна (Вторник, 17 Септември 2019 11:37)