There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0010
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 12.05.2015 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0002 от 01.04.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Оборище, ул. „Г. С. Раковски” № 99, ет. 12, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и становище с изх. № 06-00-42/ 17.03.2015 г. на За министър на финансите.
  2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена, в размер на 1 595,50 лв. (Хиляда петстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки ) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията в три дневен срок от издаването й, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител.
  Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол