Търсене
Вход потребителиНа брифинг в Областна администрация Ямбол областния управител Димитър Иванов и заместник областния управител Волен Дичев обявиха стартиращото в областта цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Обект на обследване ще бъдат всички язовири на територията на областта, независимо от тяхната собственост. В края на проверката ще стане ясен точния брой на водните обекти, язовири и тези, които са за извеждане от експлоатация.

По списъци на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ обект на проверка са 419 обекта на територията на областта.

На основание чл.138а, ал.3 и ал.4 от Закона за водите и чл.212 от Наредбата за условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях областните управители назначават комисии за ежегодно обследване.

Със своя заповед областният управител на област Ямбол Димитър Иванов назначи комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на областта. В комисията се включват освен представител на Областна администрация и експерти от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна. В Областна администрация Ямбол е назначен и специалист, чиято специалност отговаря на изискванията на наредбата, който ще бъде председател на комисията. „Комисията трябва отговорно да се отнесе към задълженията си, както и общините, които да инвестират част от наемите, които получават в укрепване на язовирите“, коментира областният управител.

В срок до 31 октомври 2017г. комисията трябва да извърши проверки на място на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

За всеки обследван обект комисията съставя протокол по образец за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник областния управител Волен Дичев.

Комисията стартира проверките на 7 юли от община „Тунджа“. Според ДАМТН от общо 419 язовира в областта в община „Тунджа“ са 131, за който общината има определени оператори само за 69 язовира. Община Елхово – 102 язовира. В община Болярово язовирите са 116, в община Стралджа – 62. На територията на областта има и 7 язовира в управление на Напоителни системи ЕАД и един язовир на НЕК – ЯиК.

Целта на проверките на всички язовири сега е осигуряване и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите чрез засилен контрол с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората.

Областният управител Димитър Иванов коментира състоянието на язовирите в момента от гледна точка готовност на областта при кризисна ситуация с наводнения. „Ако кажа, че сме в пълна готовност няма да съм напълно прав. Дори и общините, които казват че всичко им е наред не са подготвени. Вярно е че язовирите в момента са с малък обем, но проблемните зони са в селата. Визирам състояние на деретата и каналите, които са непочистени. Ангажиментите са на кметовете и те трябва да ги изпълняват“, подчерта областният управител.

При изпълнение на правомощията си контролния орган ДАМТН  има право да съставя актове за установяване на административни нарушения.

 

Последна промяна (Четвъртък, 06 Юли 2017 12:57)