There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00002

Ямбол, 12.02.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/ 15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

 

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 3697/20.12.2017 г. с предоставени права за управление на Областен управител на област Ямбол.

            Данъчната оценка на имота е 3 697,70 лв. (три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и седемдесет стотинки).

Пазарната оценка на имота, изготвена на основание чл. 43, ал. 2 от ЗДС, е 4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин лева).

            II. На основание чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям начална цена за продажба на имота по т. I в размер на 4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин лева).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС доставката е освободена.

III. Начин на плащане:  продажната цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

IV. Търгът да се проведе на 28.03.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.

            V. Определям депозит в размер на 10 % (десет процента) от определената начална тръжна цена, а именно 460 лв. (четиристотин и шестдесет лв.), който да се внесе до 16:30 часа на 27.03.2018 г. по сметка на Областна администрация Ямбол:

IBAN: BG47 STSA 9300 3305 1437 79

BIC код: STSA BGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол

            VI. Утвърждавам тръжна документация и проект на договор за продажба, като част от нея, с цена 60 (шестдесет) лева.

           

Тръжната документация може да се закупи и получи в сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 306, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, най-късно до 17:30 часа на 26.03.2018 г.

            VII. Оглед на обекта може да бъде извършен след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 16:00 часа на 27.03.2018 г.

VIII. Заявленията за участие се приемат в сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 17:30 часа на 27.03.2018 г.

Телефон за информация – 046/68-68-44 – В. Гръкова, юрисконсулт; 046/68-68-20 – Р. Йовчева, главен експерт.

IX. ………………………………………………………………………………..

 

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, условията на търга, определени с настоящата заповед да се публикуват в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на Областна администрация Ямбол най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие. Заповедта да се обяви на информационното табло на администрацията в тридневен срок от издаването й.

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 15 February 2018 15:44)