There are no translations available.

Областният управител върна за ново обсъждане решението от 10.12.2019г. по т.1 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет „Тунджа“. Решението е прието с 13 гласа „за“ , 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

В изпълнение правомощията на Областния управител от Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на заседанието на Общинския съвет. Областният управител смята решението по точка 1 за незаконосъобразно.

Областният управител счита, че решението е прието от компетентния орган, прието е с необходимото мнозинство, но въз основа на установеното от фактическа страна, счита че чл. 5, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 25, т. 2 и т. 11 от Правилника, приет с Решение № 25, са незаконосъобразни, приети при нарушение на материалния закон. Съображенията за това са следните:

 

Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Правилника регламентира правомощията на общинския съвет изброени в 23 точки. Освен посочените в Правилника правомощия, в чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА е регламентирано, че Общинският съвет определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

Сравнителният анализ на подзаконовата и законовата норма сочи, че първата, стеснява кръга на правомощията на общинския съвет. Законовата норма е императивна, поради което за административния орган не съществува възможност да променя рамките на вече регламентираните правомощия. Те са изчерпателно изброени, поради което стесняването им представлява нарушаване на закона. В този смисъл, с нормата на чл. 5, ал. 1 от Правилника се нарушава правилото на чл. 15, ал. 1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен, което обуславя и нейната незаконосъобразност.

Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Правилника предвижда пълномощията на заместник-председателя на общинския съвет да се прекратяват предсрочно при: подаване на оставка и

при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца. В ЗМСМА  няма изрична разпоредба относно предсрочното прекратяване правомощията на заместник-председателя на общински съвет, поради което по аналогия се прилага разпоредбата на чл. 24 ал. 3 от ЗМСМА. В тази връзка, освен посочените в Правилника хипотези, в чл. 24, ал. 3, т. 3 от ЗМСМА е регламентирано, че пълномощията на председателя, респ. на заместник-председателя на общинския съвет, се прекратяват предсрочно и при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА предвижда в правилника по чл. 21, ал. 3 да се уреждат условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя, което по аргумент от противното сочи, че прекратяването на пълномощията на заместник-председателя, като негативна последица, е строго регламентирано със закона и не е предоставена възможност да бъдат стеснявани законовите хипотези с подзаконовия нормативен акт. В този смисъл, нормата на чл. 15, ал. 1 от Правилника противоречи на такава от по–висок по степен нормативен акт.

В разпоредбата на чл. 25 на Правилника са посочени основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник. Съгласно т. 2 от посочената норма на Правилника пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато „съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер“. Чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА постановява, че пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност. При съпоставянето на двете хипотези е видно, че по силата на чл. 25, т. 2 от Правилника осъждането с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, по принцип и независимо кога е настъпило във времето, е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на съветника, за разлика от законовата норма, при която факта на осъждането следва да е настъпил след избирането на общинския съветник. Освен това, в чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА е предвиден още един вид наказание, наред с лишаването от свобода от общ характер, а именно лишаване от право да заема държавна длъжност, каквото в чл. 25, т. 2 от Правилника липсва. В т. 11 на чл. 25 от Правилника е посочено, че пълномощията на общинския съветник се прекратяват „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. Съгласно изменение, обнародвано в ДВ, бр. 7 от 2018 г., разпоредбата чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА гласи, че „пълномощията на общинския съветник се прекратяват „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ Основанията за прекратяване на пълномощията на общинския съветник са изчерпателно изброени, поради което излизането от законовите рамки представлява нарушение на закона, а това от своя страна обуславя незаконосъобразността на чл. 25, т. 2 и т. 11 от Правилника.

Областният управител счита тези основания за достатъчни за връщане на решението за ново разглеждани.

 

Last Updated (Monday, 23 December 2019 13:53)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?