HOME Councils and committees Областен съвет за хора с увреждания
Article Index
Областен съвет за хора с увреждания
Правилник
Протокол
All Pages
There are no translations available.

СЪСТАВ

 

 

Председател: Стойка Димитрова – Заместник областен управител на област Ямбол Технически секретар: Галя Павловаглавен експерт в Областна администрация Ямбол

Членове:

1. Мария Славкова –старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община  Ямбол

2. Силва Иванова началник отдел „Социални услуги“ при  община Тунджа

3.Мариана Славова – Милева – ръководител служба „Социални дейности“ при  община Елхово

4. Живка Йорданова началник отдел „Хуманитарни дейности“ при община Стралджа

5. Любослав Ценов  – представител на община Болярово

6. д-р Хайсам Самраглавен инспектор  в  дирекция „Медицински дейности“  при  РЗИ Ямбол

7. Милена Янъкова  – директор на РД „Социално подпомагане” Ямбол

8. Мима Минкова – главен социален работник в отдел „ИОХУСУ“ в дирекция Социално подпомагане Ямбол

9.Султанка Николова – началник отдел „ИОХУСУ“ в дирекция Социално подпомаганеЕлхово

10. Стоян Иванов – директор на  Дирекция Инспекция по труда” - Ямбол

11. Юрка Станкова – старши експерт “Посреднически услуги” в Дирекция Бюро по труда Ямбол

12. Татяна Дюлгерова – директор на Дирекция Бюро по труда Елхово

13. Ваня Димитрова  –  старши експерт в  РУО Ямбол

14. Атанаска Бонева - представител на Национален алианс за социална отговорност

15. Руска Стратиева -  представител на ТО на слепите Ямбол

16. Калоян Калиманов - представител на РС на  КНСБ – Ямбол

17. Мария Маджарова - представител на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ямбол

18. Татяна Балъкчиева - представител на УС НА ЯТПП

19. Таня Бончева -  изпълнителен директор  на ИСА Ямбол

20. инж. Георги Георгиев - представител на РО „КРИБ  Ямбол

21.Диана Качарова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол

22. Представител на УС на Съюз за стопанска инициатива


 

 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилникът урежда структурата, организацията и дейността на Областен съвет за хора с увреждания, наричан за краткост  „Съвета“.
Чл.2. Дейността на съвета се осъществява при спазване принципите на законност, йерархичност при прилагане на нормативните актове, добросъвестност и справедливост.
Чл.3. Областният съвет за хора с увреждания е консултативен орган към Областен управител на област Ямбол, който съдейства и подпомага областен управител при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл.4.(1) Съвета се създава със заповед на Областен управител и се състои от председател, членове и технически секретар.
(2) Председател на съвета е  заместник областен управител, определен от Областен управител.
(3)Членове на съвета са: представители на областната и общинската администрация, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, както и други заинтересовани лица, работещи в областта на правата на хората с увреждания.
(4)Ръководителите или представителите на съответните институции/организации определят членовете, които следва да бъдат включени в състава на съвета.
Чл.5. (1) Председателят представлява съвета пред всички органи и организации.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на съвета по определен дневен ред.
(3) Председателят внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на съвета.
(4) При негово отсъствие функциите му могат да се поемат от упълномощено от него лице.
Чл.6. (1) Членовете на съвета участват в заседанията лично.
(2) По изключение на заседанията на съвета могат да присъстват надлежно упълномощени представители.
(3) Когато член на съвета е представен от свой заместник, има право на глас при надлежно упълномощаване.
(4) Членовете на съвета не получават възнаграждение за участието си в заседанията.
Чл.7.(1) Организирането и координирането на работата на Областния съвет за хората с увреждания, както и административното и техническото обслужване се осъществяват от технически секретар, който е без право на глас и се определя от Областен управител.
(2) Техническият секретар отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанието, изпращането и съхранението на материалите, свързани с дейността  на съвета.
(3) Техническият секретар уведомява членовете на комисията за мястото, датата, часа и дневният ред за провеждане на заседанието.
(4) Техническият секретар изготвя протокола от проведеното заседание.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл.8. Организационно-техническото обслужване на Областния съвет за хората с увреждания се извършва от Областна администрация Ямбол.
Чл.9.(1) Проектът на дневен ред за заседанията на съвета се подготвя и съгласува от председателя.
(2) Предложения за свикване на заседание може да прави всеки член на съвета с писмен доклад, дневен ред и проект на решения към него.
(3) Членовете на съвета се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-малко 3 дни преди датата на заседанието. Поканата се придружава с всички материали по проекта на дневен ред на хартиен носител и/или по електронна поща.
(4) Членовете на Областния съвет за хората с увреждания са длъжни да уведомят своевременно техническия секретар за невъзможността си да участват във вече насрочено заседание.
Чл.10. (1) Съвета  се свиква на заседания:
1. По инициатива на председателя.
2. По искане на нейни членове след обсъждане с председателя.
Чл.11. (1) Заседанията на съвета са редовни и извънредни.
(2) Съвета провежда редовни заседания, когато на тях присъстват повече от половината плюс един от членовете й, като при липса на кворум се насрочва ново заседание.
(3) Решенията на съвета се приемат с повече от половината от присъстващите  на заседанието членове.
(4) При необходимост от вземане на решение по неотложни въпроси председателя свиква извънредно заседание на съвета.
(5) Заседанията на комисията се провеждат до изчерпване на дневния ред.
(6) На заседанията могат да присъстват и  други физически или юридически лица, имащи отношение към проблемите на интеграцията на хората с увреждания.
Чл.12. При откриване на заседанието, всеки член на съвета може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.
Чл.13. (1) За редовните и извънредните заседания на съвета се изготвя списък на присъстващите, в който се посочват трите им имена, представляващата организация/институция и  данни за контакт.
(2) Списъкът по ал. 1 се подписва от присъстващите членове.
Чл.14.(1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на съвета.
(2) В протокола се отразяват приетия дневен ред, взетите решения и се прилагат материалите, които са се разглеждали и списък на всички присъствали на заседанието.
(3) Оригиналните протоколи се съхраняват от техническия секретар на съвета, който ги номерира съобразно поредността на заседанията заедно със съпътстващите ги материали.
(4) Копие от протокола се предоставя при поискване от  членовете на съвета.
(5)Изготвения протокол се публикува на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.
Чл.15.(1)Областният съвет по правата на хората с увреждания приема решения по обсъжданите въпроси.
(2) Всеки от членовете на съвета предприема действия за изпълнението на взетите решения в рамките на своите правомощия.
Чл.16.(1) По изключение съвета може да приема решения и неприсъствено, чрез изготвяне на протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с писмените становища на членовете на комисията.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от повече от половината от членовете на комисията.
(3) В случай, че решението не бъде прието, то се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание на комисията.
(4) В случай, че в определения срок не е постъпило писмено становище се счита, че предложението за решение се подкрепя.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 10.09.2020 г.
§2. Настоящият правилник може да бъде изменен и допълнен с решение на съвета.
§3. Настоящият правилник след приемането му от съвета се утвърждава от Областен управител.
§4. Областния съвет за хората с увреждания е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
§5. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.


 

 

Протокол № 1 от 10 Септември 2020 г.

Last Updated (Monday, 14 September 2020 15:17)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?