Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО История

Ценно свидетелство за древната и богата история на област Ямбол са десетки материални паметници от всички епохи, свидетелстващи за развитието на различни култури. Наличните паметници датират от неолита и бронза, преминават през носителите на желязната епоха – траките, последвани от античността, средновековието и достигащи нашето съвремие. Голяма част от историко-археологическите паметници са проучени и находките от тях са в музейните зали. Свидетелство за древната и богата история на областта са праисторическото селище край с. Драма, на 40 км югозападно от гр. Ямбол в местността „Мерджумекя”, на десния бряг на р. Азмак. Разкопките на могилата и нейният микрорегион дават възможност да се проследи напълно историята на заселването и промените в бита и околната среда от неолита до края на Римската епоха. Останки от праисторически селищни могили има край селата Кирилово - Минчогьорева могила, Бояново - Райков сумай, Лесово - Дядопаньовата воденица, Гранитово- Азмаците и гр. Елхово - Турското кьоше. Националният археологически резерват „Кабиле” се намира на 8 км северозападно от гр.Ямбол. Кабиле е един от най-големите и значими градове в древна Тракия, възникнал в IV в. пр. Хр. и продължил съществуването си до Средновековието. В музея към Национален археологически резерват „Кабиле” е уредена постоянна експозиция от находки и предмети, открити по време на археологическите проучвания.
Върху територията на област Ямбол са локализирани исторически места - останки на антични и средновековни крепости: в землището на с. Лесово, с. Гранитово - местността Калето, с. Раздел - м. Кьостско кале, с. Мелница - м. Градището, с. Малък Манастир - м. Кръста, тракийско скално светилище в землището на с. Мелница, долмени край с.Голям Дервент. Археологически находки са: Манастирският комплекс от 1Vв. в с. Воден, Тракийската гробница с. Ружица, Ранно тракийските гробове с. Вълчи извор.
Безистенът - гр.Ямбол е построен е през втора­та половина на XV в. в центъра на съвременния Ямбол. Той е единствената в България сграда от този тип и се явява един от най-интересните и най-добре запазени паметници от XV в. Придава специфичен облик на Ямбол и е един от негови­те символи. Безистенът е реставриран през 1970 – 1973 г. във вид, близък до първоначалния и адаптиран към условията на съвременния град. В центъра на гр. Ямбол се издига Eски /старата/ джамия. Построена през второто десетилетие на XV в., реставрирана през 70-те години на ХХ в., днес Ески джамия е една от най-впечатля­ващите постройки в града. Тя е действаща и е една от най-големите в България. Църквата "Св. Троица" се намира в кв. Каргона. Построена е вероятно през XVII в., като един­ственият веществен паметник, доказващ съще­ствуването й е един сребърен дискос от 1692 г,, съхраняван в Ямболския исторически музей. През периода на Възраждането към църквата е открито килийно училище. Църквата "Свети Георги" се намира в същия квартал. На няколко пъти църквата е опожаря­вана, но отново е възстановявана. Днес църква­та впечатлява с красивия иконостас, с няколко­то запазени икони от XVIIв. и с високата кам­банария.Църквата "Свети Николай", която се намира в централната част на Ямбол, е построена през 1888 г. Средновековната ямболска крепост е разполо­жена в западната част на града. Крепостната стена е градена в края на X в., като няколкократно е преправяна и разширявана през XII-XIV в. Сега една значителна част от Ямболска­та средновековна крепост е проучена, консерви­рана и достъпна за посещение. Тя е единственият археологически паметник от Средновековието.
Национален археологически резерват и музей "Кабиле" се намира на 8 км. северозападно от Ямбол. От 1972 г. там се провеждат  редовни ар­хеологически разкопки. Посетителите на резер­вата могат да видят руините на Кабиле - един от най-значимите антични тракийски градове на територията на днешна България. Резерватът разполага със собствен музей, където на площ от 960 кв.м. е уредена постоянна експозиция, отразяваща историческото развитие на антич­ния град. Към музея съществува и лекционна за­ла с 60 места за провеждане научни  симпозиу­ми, конференции и др.
Разнообразното етнографско наследство на община Елхово, както и на целия Странджанско-Сакарски край се изучава, съхранява и популяризи­ра от Специализиран етнографски музей - Елхово. Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, където протичат етнокултурни процеси от северозапад (Балканския полуостров. Средна и Западна Европа) към югоизток (Мала Азия и Близкия изток) и обратно. Това обуславя спецификата и богатството на културно-ис­торическото наследство на този край. Разкри­тите 14 археологически обекта, 5 древни цър­кви и 5 крепости свидетелстват за богато и древно минало. Паметникът на Стефан Караджа се намира в с. Стефан Караджово. Археоло­гически разкопки се провеждат край с. Воден.Следи от тракийски селища са открити в землищата на селата Крайново, Иглика, Попово, Денница и Камен връх. Известни са следите от древни меднорудни разработки в местността Трофалишките дупки.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?