There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А
 
 
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Началник на отдел  „Държавна собственост и устройство на територията”

 Дирекция АКРРДС, при следните условия:

 

1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата в отдела във връзка с дейностите по придобиване, разпореждане и управление на имоти - държавна собственост, по  устройството на територията и по строителството.
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1. Образование – висше, придобито по една от следните специалности: „Промишлено и гражданско строителство”, „Архитектура” или „Геодезия”.
2.2. Степен на завършено образование: магистър  
2.3. Професионален опит или присъден ранг – 6 години, придобит в областта на строителството, устройството на територията или в дейности, свързани с придобиване, разпореждане и управление на имоти - държавна или общинска собственост,
или
ІІ младши ранг
3. Размер на основната заплата: 625 лв.
4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
6. Необходими документи:
6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
6.3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответната специалност от посоченото професионално направление.
6.4. Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия професионален опит/ранг.
7. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация - Ямбол.
8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 15.08.2011 г.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов”  № 18 и на електронния адрес на администрацията:

За допълнителна информация на тел.:  046/68 68 14 – Йорданка Великова.

Last Updated (Tuesday, 02 August 2011 11:56)