There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Главен експерт  „Държавна собственост и устройство на територията”

 Отдел ДСУТ, при следните условия:

 

1.Кратко описание на длъжността: Изготвяне на становища, експертни анализи и мнения във връзка с осъществяване правомощията на Областен управител; предоставяне на административни услуги от сферата на дейност на отдела.

 

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1.Образование – висше, придобито по специалност „Промишлено и гражданско строителство” , „Архитектура” или „Геодезия”.

2.2.Степен на завършено образование: бакалавър           

2.3.Професионален опит или присъден ранг – 3 години, придобит в областта на строителството или устройството на територията,

или

ІV младши ранг

3.Размер на основната заплата: 580 лв.

4.Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5.Начин на провеждане на конкурса:

-Решаване на тест

-Интервю

6.Необходими документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6.3. Копие от документите за придобито образование по съответната специалност.

6.4. Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия професионален опит/ранг.

7.Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

8.Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на  21.09.2011 г.

9.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов”  № 18 и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.:  046/68 68 14 – Йорданка Великова.

Last Updated (Friday, 09 September 2011 10:06)