Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

 №  ДС04/0013

 Ямбол 10.04. 2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
    
Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Да се проведе на 22.05.2012 год. от 15.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3147/28.03.2012 г., представляващ сграда, построена в поземлен имот № 87374.42.391 по КК и регистри на гр. Ямбол, а именно: СГРАДА „Свинарник” с идентификатор 87374.42.391.2 (осем, седем, три, седем, четири, точка, четири, две, точка, три, девет, едно точка, две) по КК, със застроена площ 384 кв.м., на 1 (един) етаж, година на строеж 1960 г., предназначение: селскостопанска сграда, заедно с правото на строеж върху терена, при граници на ПИ 87374.42.391, съгласно скица на поземлен имот № 1484/20.03.2012 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.
    Данъчната оценка на имота е 5 696,57 лв. (пет хиляди шестотин деветдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки).
    Пазарната оценка на имота, изготвена на основание чл. 43, ал. 2 от ЗДС, е 6 545 лв. (шест хиляди и петстотин четиридесет и пет лева).

 

    2. На основание чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям първоначалната цена за продажба на имота по т. 1 в размер на 6 545 лв. (шест хиляди и петстотин четиридесет и пет лева). Съгласно чл. 45 от ЗДДС е освободена доставка.
    3. Депозитът за участие в търга в размер на 100 (сто) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол:
IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол, до 1630 часа на 21.05.2012 г.
    4. Утвърждавам тръжна документация и проект на договор за продажба, като част от нея, с цена 20 (двадесет) лева.
    5. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 1600  часа на 21.05.2012 г.
    6. Оглед на обекта може да бъде извършен след предварителна заявка в деловодството на администрацията и след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 21.05.2012 г.
    7. Заявленията за участие ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 1730 часа на 21.05.2012 г.
Телефон за информация – 046/68-68-44 – М.Попова, ст. юрисконсулт; 046/68-68-22 – Р.Йовчева, Началник отдел „ДСУТ”.
   8. На основание чл. 43, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям състав на комисия по провеждането на търга:
……………………………………………………………………………………
Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.
Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените в същата длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Нели Кадиева – Заместник областен управител на област Ямбол.ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
За Областен управител на област Ямбол
Заповед за заместване № РД01/0058 от 09.04.2012 г.

Последна промяна (Сряда, 11 Април 2012 07:42)