Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Заместник областни управители
Съдържание
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
Функции на заместник областните управители
Всички страници

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ

alt

Приемни дни: Всеки първи петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа
 

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. Осъществяване на дейност в областта на опазването на околната среда,
земеделието и горите.
2. Осъществяване на дейност в областта на управление и разпореждане с имоти
и вещи – държавна собственост.
3. Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете на органите на
местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по
изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните
органи на централната държавна власт.
4. Осъществяване на дейността в областта на транспортното обслужване и
безопасността на движението.
5. Осъществяване на дейност в областта на информационното и
административно обслужване.
6. Осъществяване на дейност в областта на строителството и икономиката.
7. Поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в
други държави, разработването и реализирането на съвместни проекти;
осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво.
8. Осъществяване на дейност в областта на финансово управление и бюджет.
9. Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени
със закон или акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния
управител.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 
Политически кабинет (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.
(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.
(3) Политическият кабинет:
  • подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
  • организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?