Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

младши юрисконсулт

в дирекция „АПОФУС”,  при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Процесуално представителство; дава становища относно законосъобразно прилагане разпоредбите на КТ и ЗДСл; осъществяване на административен контрол и координация; оказване на правна помощ в областта  на регионалното развитие и държавната собственост; изпълнява и други дейности, произтичащи от вменени на Областен управител правомощия.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове,  за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше, специалност право

2.2.Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър
2.3. Придобита юридическа правоспособност

2.4. Професионален опит – не се изисква
или присъден ранг V М
2
.5. Допълнителни умения: Работа с  правно-информационна система
3. Размер на основната заплата:  460.00 лв.
4.Брой работни места, за които се обявява конкурса -1 брой
5.Начин на провеждане на конкурса:Решаване на тест и Интервю
6. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”, по специалността „Право” и за юридическа правоспособност.
- Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия  ранг.
7.Място за подаване на документите: гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация-Ямбол.
8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 09.07.2012 г.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация-Ямбол, с адрес гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и  на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

            За допълнителна информация на тел.: 68-68-17 – Йорданка Великова

Последна промяна (Петък, 29 Юни 2012 08:15)