Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Антикорупция
Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ,ФУНКЦИ И ЦЕЛИ. СЪСТАВ.

Чл. 1.С настоящите правила се регламентират функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол, наричан за краткост по-нататък „Обществен съвет” или „Съвета”.

Чл. 2.Основните цели на Обществения съвет са:

1.Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.

2.Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.

3.Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.

4.Публичност на административно-управленските процеси.

Чл. 3.Съставът на Обществения съвет включва председател, заместник-председател и членове.

Чл. 4.Председателят на Съвета е Областният управител на Област Ямбол.

/1/Зам.–председател е Зам.-областен управител, определен от Председателя на Съвета. /2/Членове на съвета са ръководителите или упълномощени от тях представители на:

-Община Ямбол,

-Община „Тунджа”,

-Община Стралджа,

-Община Елхово,

-Община Болярово,

-Областна дирекция на МВР – Ямбол,

-Окръжна прокуратура - Ямбол,

-Окръжен съд - Ямбол,

-Районна прокуратура - Ямбол,

-Районна прокуратура - Елхово,

-Районен съд – Ямбол,

-Районен съд - Елхово,

-Гранично полицейско управление – Елхово,

-Териториална дирекция на НАП – Ямбол,

-Регионален център по здравеопазване - Ямбол,

-Регионална здравно осигурителна каса - Ямбол,

-Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Ямбол,

-Митническо бюро – Ямбол,

-Регионална дирекция за национален и строителен контрол - Ямбол,

-Регионален инспекторат по образованието - Ямбол,

-Ямболска търговско-промишлена палата,

-Индустриална стопанска асоциация - Ямбол,

-Агенция за регионално развитие и инвестиции – Ямбол,

-Вестник „Делник”.

/3/Упълномощаването на представителите на съответните ведомства, респ.организации, за членове на Съвета става в писмена форма.

Чл. 5. Поименният състав на Съвета се определя със Заповед на Областния управител на Област Ямбол.

/1/ Промени в състава на Обществения съвет могат да бъдат извършвани по предложение на неговия председател, респ. зам.-председател или по предложение на ръководителя на съответното ведомство, респ. лицето, представляващо организацията или сдружението, представени в Съвета.

/2/ Решението за промяна състава на Обществения съвет се приема с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Въз основа на решението Областният управител на Област Ямбол издава заповед за промяна състава на Съвета.

РАЗДЕЛ ІІ

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 6. /1/ Дейността на Обществения съвет се основава на организационните указания на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет за работа на Областните обществени съвети, както и на приоритетите в областта на ефективната превенция и противодействие на корупцията, за почтено и прозрачно управление.

/2/ При осъществяване на дейността си Общественият съвет се ръководи от методическите и организационни указания на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

Чл. 7. Общественият съвет:

1.Разглежда сигнали и жалби за проява на корупцията по процедура, приета от Съвета.

2.Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.

3.Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.

4.Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.

5.Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.

6.Разработва ежегодно Областна план-програма за работа на Съвета в началото на всяка календарна година.

7.Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.

8.Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.

9.Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.

Чл. 8. За осъществяване на своята дейност Обществения съвет може:

1.Да извършва или изисква извършването на проверки от компетентните органи на получени сигнали и жалби за прояви на корупция.

2.Да изисква информация и документи, освен ако последните не представляват държавна, служебна или търговска тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, респ. на Търговския закон, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали, извършването на проверка по тях и разработването на конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупционни практики.

3.Да изисква информация от ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и др., за предприетите от тях действия и мерки на регионално ниво, за превенция и борба с корупцията, в съответствие с техните законови правомощия, респ. обществени цели и съобразно задачите от съответния за календарната година План-програма.

Чл. 9.Общественият съвет изготвя и представя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията годишен доклад за своята дейност, включващ отчет на извършената работа, анализ на най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви, идентифициране на факторите и условията, способстващи тяхното извършване и предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 10. Организацията на работата на Съвета се извършва въз основа на приетите ежегодни работни План-програми.

Чл. 11. Председателят на Съвета:

1.Ръководи цялостната работа на Обществения съвет.

2.Представлява Съвета.

3.Утвърждава дневния ред, свиква с покана и ръководи заседанията на Съвета.

4.Организира, координира и контролира изпълнението на решенията на Съвета.

5.Определя служителите от Областна администрация Ямбол, които да подпомагат и осигуряват административно и организационно-технически работата на Съвета.

Чл. 12. Заместник–председателят изпълнява функциите по чл. 11 при отсъствие на председателя, както и по преценка на самия председател.

Чл. 13. За изпълнението на отделни задачи с решение на Обществения съвет могат да бъдат създавани временни или постоянни комисии или работни групи. В работата им с оглед експертното и техническото подпомагане на комисиите (групите), след решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени служители от ведомствата и организациите, представени в Съвета.

Чл. 14. /1/ За осъществяване на своята дейност Общественият съвет провежда заседания.

/2/ Заседанията са редовни и извънредни.

/3/ Редовните заседания се провеждат не по-малко от два пъти в съответната календарна година.

/4/ Извънредното заседание на Обществения съвет може да бъде свикано от председателя или зам.-председателя или по предложение на 1/3 от неговите членове, ако важни обстоятелства налагат това.

Чл. 15. /1/ Заседанията се провеждат по предварително изготвен дневен ред, който се предоставя на членовете на Обществения съвет не по-късно от 7 дни преди заседанието, ако същото е редовно.

/2/ При извънредни заседания дневният ред се изпраща на членовете на Обществения съвет не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В същия срок при редовни заседания председателят, заместник–председателят и всеки член на Съвета може да направят предложение за включване за разглеждане на въпроси в дневния ред. Направените предложения се докладват от Председателя или Зам.-председателя и се включват в дневния ред на заседанието след решение на Съвета.

Чл. 16. /1/ Заседанията на Обществения съвет се провеждат в сградата на Областна администрация гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов ” № 18.

/2/ При наличие на важни обстоятелства или с оглед на въпросите, включени в дневния ред за разглеждане и обсъждане, по решение на председателя или зам.-председателя, заседанията могат да бъдат проведени и на друго място.

Чл. 17. /1/ Заседанията на Съвета са закрити.

/2/ Всеки член на Съвета участва лично в заседанията, като по изключение може да бъде представляван в работата на Обществения съвет от друго лице от съответното ведомство, респ.организация, упълномощено от неговия ръководител.

/3/ Освен членовете на Съвета на заседанието присъства/т/ и определен/и/ от Председателя или Зам.-председателя служител/и/ от Областна администрация гр. Ямбол, подпомагащ/и/ дейността на Обществения съвет.

/4/ За участие в заседанията на Съвета, във връзка с разглеждането на конкретни въпроси, могат да бъдат канени и други длъжностни лица или експерти. Същите участват в разглеждането и обсъждането на съответните въпроси, без право на глас.

Чл. 18. Заседанията на Обществения съвет се провеждат, ако присъстват Председателят или Зам. председателят на Съвета, както и поне 2/3 от неговите членове, респ. техните представители.

Чл. 19. /1/ В изпълнение на своите задачи Общественият съвет приема решения.

/2/ Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по ал. 3 и ал. 4.

/3/ С мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета се приемат:

а) ежегодната Областна план-програма за превенция и противодействие на корупцията;

б) процедурата за разглеждане на сигнали и жалби за проява на корупцията;

в) решенията относно промяна състава на Съвета;

/4/ С квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета се приемат изменения и допълнения на Правилата за функциите, дейността и организацията на работа на Съвета, както и на Процедурата за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция.

Чл. 20. /1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол със списък на присъстващите, който се подписва от председателя и секретаря.

/2/ В протокола се отразяват проведените обсъждания по въпросите от дневния ред и взетите решения, като се прилагат документите, разгледани на заседанието и съответните уведомителни писма (при упълномощено участие на друго лице (представител) от съответното ведомство, респ.организация).

Чл. 21. Информирането на обществеността за работата на Съвета става след съгласуване с председателя или зам.-председателя на Съвета.

 

Чл. 22. Членовете на Обществения съвет, служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи неговата дейност и всички поканени да присъстват лица, са длъжни да опазват тайната и да не разпространяват информацията и данните, станали им известни при и във връзка с работата на Съвета.

 

РАЗДЕЛ ІV

АДМИНИСТРАТИВНО И ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 23. Административно и организационно–техническо обслужване на Съвета се осигурява от Областна администрация - Ямбол.

Чл. 24. /1/ По предложение на Председателя се определя Секретар – служител от Областна администрация - Ямбол.

/2/ Секретарят на Съвета:

1.Изготвя и представя за утвърждаване от Председателя и Зам.-председателя проектодневен ред за заседанията;

2.Подготвя материалите за заседанията на Съвета;

3.Организира, осигурява и обезпечава информационно, документално и технически провеждането на заседанията;

4.Ръководи, координира и контролира дейността на служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи работата на Съвета.

5.Уведомява членовете на Съвета за датата, мястото и дневния ред на заседанията;

6.За всяка календарна година води входящ дневник на постъпилите и внесени за разглеждане в Съвета жалби и сигнали за прояви на корупция;

7.Води регистър на приетите от Обществения съвет решения;

8.Изпълнява и други задачи, свързани с организацията и провеждането на заседанията на Съвета и неговата дейност, възложени му от Председателя, респ. Зам.-председателя.

/3/ Секретарят не е член на Обществения съвет. Той участва в заседанията на Съвета със съвещателен глас.

Правилата за функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол са приети с решение на събрание на Съвета, проведено на 02.11. 2009 г . в гр. Ямбол.Последна промяна (Вторник, 19 Март 2019 12:25)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?