Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

 

Проект "Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване" по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор за безвъзмездна финансово помощ  № ЦА 12-22-16/05.07.2013. 
Период на изпълнение: 12 месеца   
Бюджета по проекта:  54 192,98 лв. 
Обща цел на проекта: Проектът цели повишаване на квалификацията на служителите на Областна администрация Ямбол чрез обучения в страната. 
Специфичните цели по проекта са:
•    Повишаване на знанията и уменията на служителите на Областна администрация Ямбол, съобразно техните професионални задължения чрез организиране на обучения за професионално развитие
•    Удовлетворяване на специфични потребности на служителите, свързано с развитието на специфични компетентности
•    Повишаване на екипната ефективност на служителите в администрацията чрез организиране на обучение в ключови компетентности
Целевата група, към която е насочен проекта са служителите на Областна администрация – Ямбол.
Планираните дейности:
Организиране на  Обучение по ключови компетентности: Екипна и лична ефективност за всички служители от Областна администрация Ямбол.
Организиране на специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на Областни стратегически документи  на група служители от администрацията.
Организиране на специализирано обучение на тема "Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти" на група служители от администрацията.  
Организиране на обучения за професионално развитие към Института по публична администрация на служителите от Областна администрация Ямбол
Очакваните резултати
•    Проведени обучения за професионално развитие към Института по публична администрация на служителите от Областна администрация Ямбол
•    Проведено обучение в ключови компетентности: Екипна и лична ефективност на всички служители от Областна администрация Ямбол
•    Проведено специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на Областни стратегически документи на група служители от ОА Ямбол 
•    Проведено специализирано обучение на тема "Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти" на група служители от ОА Ямбол
•    Повишен административен капацитет за качествено административно обслужванеПоследна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?