Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
Период на изпълнение: 9 месеца   
Бюджет на проекта:  61 045.01 лв. 
Обща цел на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол. 
Специфични цели:
• Повишаване на знанията и уменията на служителите на Областна администрация Ямбол, съобразно техните професионални задължения чрез организиране на обучения за професионално развитие;
• Подобряване на процесите на управление на   мотивацията  и ефективно лидерство в администрацията;
• Придобиване на знания и умения на служителите на  Областна администрация Ямбол  за работа със специфични групи граждани;
• Повишаване на ключовите компетенции на служителите на Областна администрация Ямбол;
Планирани дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2:  Провеждане на обучения по ключови компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол
 2.1 Обучение на тема: Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство
 Продължителност: 3 дни
 Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол
 2.2. Обучение на тема: Повишаване на           компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги
 Продължителност: 3 дни
 Брой служители: 13 служители на ОА Ямбол
 2.3. Обучение на тема: Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи
 Продължителност: 3 дни
 Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол
 2.4. Обучение на тема: Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация Ямбол
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения на служители от каталога на ИПА за 2014 г.
 Дейност 3.1.: Курс: "Лични умения за ефективно управление"  (УА-6), продължителност : 2.5 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.2.: Курс: Управление на промяната и организационно развитие – (УА-7) продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.3.: Курс: Административно регулиране и подобряване на бизнес средата – (ПП-5), продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.4.: Семинар: Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси – (ПП-10), продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.5.: Курс: Доброто управление – отворена и прозрачна администрация -  (ОПА-1), продължителност 2 дни, брой участници: 2
Дейност 4: Информация и публичност на проекта
 4.1. Пресконференции по проекта – начална и финална
 4.2. Публикуване на прессъобщения в регионални печатни и електронни медии – 2 броя публикации/съобщения
 4.3. Изработване на рекламни материалиПоследна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?