Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

„Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация  - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма „Красива България”

Период на изпълнение: 3 месеца
Цел на проекта:  Предвидените строително-ремонтни работи по проекта ще допринесат за реализиране на енергоспестяващите мерки на сградата на Областна администрация - Ямбол, съобразно доклада за енергийно обследване на обекта. Създаването на една по-благоприятна и безопасна среда  ще подобри условията за работа на служители и посетители.
Проектът има и социална насоченост. При неговата реализация и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъдат наети средно месечно 6 бр. безработни лица от Дирекция „Бюро по труда” Ямбол. Включването на безработни лица, регистрирани в ДБТ Ямбол в проекта ще създаде условия за временна заетост на лицата и последващо устойчива заетост на работната сила.
Планирани дейности:
·    Топлоизолация по всички фасади (с изкл. на частично ремонтираната западна фасада) на сградата на Областна администрация – Ямбол
·    Подмяна на електрически табла по всички етажи на сградата
·    Подмяна на мълниезащитна инсталация на сградата –
·    Ремонтни работи - външно около фасада изток
·    Ремонт на помещения на 1-ви и 4-ри етаж
Очаквани резултати: С извършването на предвидените строително-ремонтни работи ще се реализират енерго-спестяващите мерки, съобразно доклада за енергийно обследване, а именно: намаляване на действително необходимите разходи за отопление с около 35% . С този проект Областна администрация ще изпълни законовото си задължение за саниране на своята сграда преди изтичането на регламентирания краен срок и така няма да търпи санкции от страна на Агенцията за енергийна ефективност. Освен това ще се осигури заетост на 6 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Ямбол.

 Последна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?