Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

„Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”

Период на изпълнение: юни-август 2012 г.
Цел на проекта: Извършване на ремонтни дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на осветителните тела в цялата администрация и подмяна на стари и неефективни отоплителни радиатори, както и подобряване на административното обслужване и обществени функции на сградата чрез ремонт на фоайета и зали.
Планирани дейности: Сред планираните дейности в изпълнение на проекта са включени:
•    подменяне на всички контакти, осветителни тела и ел.ключове, заедно с частичен ремонт на таваните и пребоядисване на помещенията;
•    подмяна на стари радиатори с нови и по-ефективни;
•    почистване и полиране на мраморните настилки в сградата;
•    обновяване и осъвременяване на конферентната зала на първия етаж на Областна администрация;
•    ремонт на заседателна зала на втория етаж на Областна администрация.
Очаквани резултати: Чрез извършване на предвидените ремонтни работи ще се модернизира сградата на Областна администрация Ямбол, с което ще се подобрят условията за административно обслужване на граждани и за работа на служителите. В ремонтните работи ще се включат и безработни лица от Ямбол, с което ще се стимулира заетостта.

 Последна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?