Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

„GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин” по програма Tрансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живот, мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство

Период на изпълнение: 12 месеца
Цел на проекта:  Проектът цели да допринесе за защитата и ефективното използване на историческото наследство в контекста на трансграничното развитие като инструмент и възможност за популяризиране на местната идентичност, изграждане на мост между общности и хора и повишаване на качеството на живот в региона Ямбол – Странджа – Одрин.
Във фокуса на целия проект е разработването на възможностите за културен и исторически туризъм в района на Ямбол–Странджа–Одрин и популяризиране на историческите паметници край с. Воден и Лалапаша.
Партньори: Асоциацията на младите предприемачи в Одрин
Планирани дейности: Предстои да се разработи обща стратегия и пилотен модел за защита, ефективно използване и управление на исторически паметници в трансграничния регион, както и разработване на проекти за реставрация и социализация на конкретни два исторически паметника в двете съседни държави - Манастир и Кале в с. Воден и Долмен край Лалапаша в Турция.
Основите за развитие на археологически туризъм в трансграничния регион ще бъдат поставени чрез проекти за изграждане на археологически лагер, в който местните общности, младите хора, включително студенти от страната и чужбина ще се включат в процесите на защита, социализация и популяризиране на историческите паметници.
Очаквани резултати:
·    Разработване и популяризиране на възможностите за туризъм в района на Ямбол – Странджа – Одрин
·    Популяризиране на историческите паметници край с.Воден и Лалапаша
·    Обща стратегия и пилотен модел за защита, ефективно използване и управление на историческите паметници в трансграничния регионПоследна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?