Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 


 


 

„Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация  - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма „Красива България”

Период на изпълнение: 3 месеца
Цел на проекта:  Предвидените строително-ремонтни работи по проекта ще допринесат за реализиране на енергоспестяващите мерки на сградата на Областна администрация - Ямбол, съобразно доклада за енергийно обследване на обекта. Създаването на една по-благоприятна и безопасна среда  ще подобри условията за работа на служители и посетители.
Проектът има и социална насоченост. При неговата реализация и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъдат наети средно месечно 6 бр. безработни лица от Дирекция „Бюро по труда” Ямбол. Включването на безработни лица, регистрирани в ДБТ Ямбол в проекта ще създаде условия за временна заетост на лицата и последващо устойчива заетост на работната сила.
Планирани дейности:
·    Топлоизолация по всички фасади (с изкл. на частично ремонтираната западна фасада) на сградата на Областна администрация – Ямбол
·    Подмяна на електрически табла по всички етажи на сградата
·    Подмяна на мълниезащитна инсталация на сградата –
·    Ремонтни работи - външно около фасада изток
·    Ремонт на помещения на 1-ви и 4-ри етаж
Очаквани резултати: С извършването на предвидените строително-ремонтни работи ще се реализират енерго-спестяващите мерки, съобразно доклада за енергийно обследване, а именно: намаляване на действително необходимите разходи за отопление с около 35% . С този проект Областна администрация ще изпълни законовото си задължение за саниране на своята сграда преди изтичането на регламентирания краен срок и така няма да търпи санкции от страна на Агенцията за енергийна ефективност. Освен това ще се осигури заетост на 6 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Ямбол.

 


 

„Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по „Красива България”


Период на изпълнение: септември – ноември 2010г.
Цел на проекта: Ремонт на сградата на Областна администрация – Ямбол, чрез който ще се осигури безопасността на експлоатацията на сградата, ще се подобрят условията за работа и за посетители, и не на последно място – ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Част от наетите за строително-монтажните работи лица са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда”, като по този начин се осигурява временна заетост за лица в неравностойно положение.
Постигнати резултати:
-    Подобрен достъп на хора с увреждания до сградата на Областна администрация;
-    Осигурена безопасна експлоатация на сградата на ОА;
-    Подобрени условия на труд на служителите в ОА.


 

„Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”

Период на изпълнение: юни-август 2012 г.
Цел на проекта: Извършване на ремонтни дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на осветителните тела в цялата администрация и подмяна на стари и неефективни отоплителни радиатори, както и подобряване на административното обслужване и обществени функции на сградата чрез ремонт на фоайета и зали.
Планирани дейности: Сред планираните дейности в изпълнение на проекта са включени:
•    подменяне на всички контакти, осветителни тела и ел.ключове, заедно с частичен ремонт на таваните и пребоядисване на помещенията;
•    подмяна на стари радиатори с нови и по-ефективни;
•    почистване и полиране на мраморните настилки в сградата;
•    обновяване и осъвременяване на конферентната зала на първия етаж на Областна администрация;
•    ремонт на заседателна зала на втория етаж на Областна администрация.
Очаквани резултати: Чрез извършване на предвидените ремонтни работи ще се модернизира сградата на Областна администрация Ямбол, с което ще се подобрят условията за административно обслужване на граждани и за работа на служителите. В ремонтните работи ще се включат и безработни лица от Ямбол, с което ще се стимулира заетостта.

  

„GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин” по програма Tрансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живот, мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство

Период на изпълнение: 12 месеца
Цел на проекта:  Проектът цели да допринесе за защитата и ефективното използване на историческото наследство в контекста на трансграничното развитие като инструмент и възможност за популяризиране на местната идентичност, изграждане на мост между общности и хора и повишаване на качеството на живот в региона Ямбол – Странджа – Одрин.
Във фокуса на целия проект е разработването на възможностите за културен и исторически туризъм в района на Ямбол–Странджа–Одрин и популяризиране на историческите паметници край с. Воден и Лалапаша.
Партньори: Асоциацията на младите предприемачи в Одрин
Планирани дейности: Предстои да се разработи обща стратегия и пилотен модел за защита, ефективно използване и управление на исторически паметници в трансграничния регион, както и разработване на проекти за реставрация и социализация на конкретни два исторически паметника в двете съседни държави - Манастир и Кале в с. Воден и Долмен край Лалапаша в Турция.
Основите за развитие на археологически туризъм в трансграничния регион ще бъдат поставени чрез проекти за изграждане на археологически лагер, в който местните общности, младите хора, включително студенти от страната и чужбина ще се включат в процесите на защита, социализация и популяризиране на историческите паметници.
Очаквани резултати:
·    Разработване и популяризиране на възможностите за туризъм в района на Ямбол – Странджа – Одрин
·    Популяризиране на историческите паметници край с.Воден и Лалапаша
·    Обща стратегия и пилотен модел за защита, ефективно използване и управление на историческите паметници в трансграничния регион


 

“CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията” – Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, мярка 2.2: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на природните ресурси и културното и историческо наследство.

Период на изпълнение: 12 месеца

Цел на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши информираността и да се популяризира историческото и природно наследство в трансграничния регион Ямбол – Одрин, използвайки средствата на фотографията. Така природата и историята ще бъдат използвани по най-добър начин като инструмент и възможност за популяризиране на местните идентичности и сближаване между хората.
Партньори: Водеща организация по проекта е Областна администрация  - Ямбол, а Областна дирекция по култура и туризъм на провинция Одрин, Турция е партньор по него.
Планирани дейности:
1.    Провеждане на международен фотографски семинар и фото пленер в област Ямбол, и Международен фотографски семинар и фото пленер в област Одрин, Турция.
2.    Изработване на Фотоалманах «Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията» .
3.    Международна фото изложба в гр. Ямбол и в Одрин, в която се очаква да вземат участие 30 фотографи от двата региона.
4.    Интернет сайт, който ще съдържа информация за проекта, фотогалерия със снимките, направени по време на международния фото пленер, както и видео секция.
Очаквани резултати:
•    Изграден капацитет чрез обмяна на ноу-хау и опит между институции от двете страни на границата и фотографската общност от трансграничния регион относно природа, култура и история;
•    Промотиране на природните, културни и исторически ресурси на региона;
•    Повишено познаване сред широката общественост /в региона и извън него/ за историческото и природно наследство на трансграничния регион Ямбол – Одрин, използвайки възможностите на фотографията. 

"Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
 

Период на изпълнение: юли – октомври 2010г.
Цел на проекта: Осигуряване на възможност за професионална реализация и кариерно развитие на човек с увреждане и повишаване качеството на живот чрез приспособяване и оборудване на работно място за лице до 29г. с 60% загубена работоспособност. Лицето е назначено като „Специалист архив” към Дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността /АПОФУС/.
Постигнати резултати:
Създаване на специализиран и оборудван архив, чрез който се осигурява бърз достъп до информационните масиви на Областна администрация – Ямбол. Назначено е лице със специфични нужди, като по този начин се подобрява работата с гражданите и документооборота в администрацията.


 

„Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания

Период на изпълнение: 21 юни – 21 септември 2011г.
Цел на проекта:  Да се създаде подходяща и здравословна работна среда за ефективното изпълняване на професионалните служебни задължения  на служител с увреждане.
Планирани дейности: Проектът включва два компонента – финансиране на приспособяване на работно място за човек с увреждане и оборудване на работно място.
·    Дейност 1. Строително-ремонтни дейности по приспособяване на едно работно място – извършване на ремонтни дейности по обособяване и оборудване по всички изисквания и стандарти, свързани с нуждите на лицето с трайни увреждания, а също така и с изискванията за безопасните и здравословни условия на труд.
·    Дейност 2. Оборудване на едно работно място за лице с трайни увреждания - работното място да бъде обзаведено с офис мебели с необходимите приспособления за работа на лице с подобни увреждания – бюро, контейнер с чекмеджета и работен стол.
Очаквани резултати:
·    Извършени ремонтни дейности по приспособяване на ново работно място за лице с увреждания, работещо при работодателя съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
·    Оборудвано едно работно място за прекия бенефициент по проекта с технически параметри, съобразени с възможностите за трудова заетост на целевата група, с изискванията за безопасност при експлоатация на оборудването, с идеите за развитие на информационното общество и модернизиране на държавната администрация. 

"Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС

 

Период на изпълнение: 2004 и 2005
Цел на проекта: Проектът има за цел да възстанови традициите за спорт, отдих и воден туризъм по средното течение на река Тунджа на територията на Ямболска област с обединени усилия на организациите, които работят в тази област.
Партньорски организации :Oбщини и туристически дружества и НПО в Ямболска област.


 

"Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС

Период на изпълнение: 2004 и 2005
Цел на проекта: Основната цел на проекта e да се възстанови, развие и изгради необходимата инфраструктура на екопътека “Люляците” като предпоставка за наблюдение, контрол и устойчиво опазване на растителното разнообразие в местността “Мараш”.
Партньорски организации :Туристическо дружество “Кале”, Ловното сдружение – Стралджа, Ямболската регионална туристическа асоциация. 

 

“Партньорство за развитие” по ОПАК

Период на изпълнение: 02.2009- 02.2010

Цел на проекта: Подобряване ефективността на управлението в областните и общински администрации, чрез създаване на условия за активно прилагане на публично- частно партньорство.
Партньорски организации :Водеща организация- Областна администрация Ловеч


 

 

Проект "Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване" по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор за безвъзмездна финансово помощ  № ЦА 12-22-16/05.07.2013. 
Период на изпълнение: 12 месеца   
Бюджета по проекта:  54 192,98 лв. 
Обща цел на проекта: Проектът цели повишаване на квалификацията на служителите на Областна администрация Ямбол чрез обучения в страната. 
Специфичните цели по проекта са:
•    Повишаване на знанията и уменията на служителите на Областна администрация Ямбол, съобразно техните професионални задължения чрез организиране на обучения за професионално развитие
•    Удовлетворяване на специфични потребности на служителите, свързано с развитието на специфични компетентности
•    Повишаване на екипната ефективност на служителите в администрацията чрез организиране на обучение в ключови компетентности
Целевата група, към която е насочен проекта са служителите на Областна администрация – Ямбол.
Планираните дейности:
Организиране на  Обучение по ключови компетентности: Екипна и лична ефективност за всички служители от Областна администрация Ямбол.
Организиране на специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на Областни стратегически документи  на група служители от администрацията.
Организиране на специализирано обучение на тема "Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти" на група служители от администрацията.  
Организиране на обучения за професионално развитие към Института по публична администрация на служителите от Областна администрация Ямбол
Очакваните резултати
•    Проведени обучения за професионално развитие към Института по публична администрация на служителите от Областна администрация Ямбол
•    Проведено обучение в ключови компетентности: Екипна и лична ефективност на всички служители от Областна администрация Ямбол
•    Проведено специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на Областни стратегически документи на група служители от ОА Ямбол 
•    Проведено специализирано обучение на тема "Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти" на група служители от ОА Ямбол
•    Повишен административен капацитет за качествено административно обслужване


 

Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
Период на изпълнение: 9 месеца   
Бюджет на проекта:  61 045.01 лв. 
Обща цел на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол. 
Специфични цели:
• Повишаване на знанията и уменията на служителите на Областна администрация Ямбол, съобразно техните професионални задължения чрез организиране на обучения за професионално развитие;
• Подобряване на процесите на управление на   мотивацията  и ефективно лидерство в администрацията;
• Придобиване на знания и умения на служителите на  Областна администрация Ямбол  за работа със специфични групи граждани;
• Повишаване на ключовите компетенции на служителите на Областна администрация Ямбол;
Планирани дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2:  Провеждане на обучения по ключови компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол
 2.1 Обучение на тема: Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство
 Продължителност: 3 дни
 Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол
 2.2. Обучение на тема: Повишаване на           компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги
 Продължителност: 3 дни
 Брой служители: 13 служители на ОА Ямбол
 2.3. Обучение на тема: Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи
 Продължителност: 3 дни
 Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол
 2.4. Обучение на тема: Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация Ямбол
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения на служители от каталога на ИПА за 2014 г.
 Дейност 3.1.: Курс: "Лични умения за ефективно управление"  (УА-6), продължителност : 2.5 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.2.: Курс: Управление на промяната и организационно развитие – (УА-7) продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.3.: Курс: Административно регулиране и подобряване на бизнес средата – (ПП-5), продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.4.: Семинар: Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси – (ПП-10), продължителност 2 дни, брой участници: 2
 Дейност 3.5.: Курс: Доброто управление – отворена и прозрачна администрация -  (ОПА-1), продължителност 2 дни, брой участници: 2
Дейност 4: Информация и публичност на проекта
 4.1. Пресконференции по проекта – начална и финална
 4.2. Публикуване на прессъобщения в регионални печатни и електронни медии – 2 броя публикации/съобщения
 4.3. Изработване на рекламни материали 

"Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие DFID (Министерство за международно развитие на Великобритания)

Период на изпълнение: 2004
Цел на проекта: Създаване на потенциал в общините, местните държавни структури и неправителствени организации за разработване на планове и стратегии за социално и икономическо развитие и на проектни предложения за финансиране на дейности от национални и международни програми.
Партньорски организации :Водещ партньор – Областна администрация Ямбол;
Партньори-Областна администрация Бургас и Областна администрация Сливен

 


 

"Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС 

Период на изпълнение: 2005
Цел на проекта: Разпространяване на информация за ЕС и неговите институции сред младите хора от областта
Партньорски организации : Водещ партньор – Областна администрация Ямбол, Партньори - Областна администрация Бургас и Областна администрация Сливен

Последна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?