Съдържание
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Приемане на заявления по ЗДОИ
Закон за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Ямбол
Отчети за дейноста по ЗДОИ
Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Ямбол, и форматите, в които е достъпна
Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
Информация, предоставяна повече от три пъти
Друга информация, определена със закон
Бюджет и финансови отчети
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
Всички страници

 

Отчети за дейноста по ЗДОИ

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация - Ямбол през 2018 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация - Ямбол през 2017 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация - Ямбол през 2016 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация - Ямбол през 2015 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2014 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2013 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2012 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2011 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2010 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2009 г

 Последна промяна (Вторник, 10 Септември 2019 14:07)