HOME Access to public information
Article Index
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Приемане на заявления по ЗДОИ
Закон за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Ямбол
Отчети за дейноста по ЗДОИ
Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Ямбол, и форматите, в които е достъпна
Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
Информация, предоставяна повече от три пъти
Друга информация, определена със закон
Бюджет и финансови отчети
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
All Pages

 

 

Приемане на заявления по ЗДОИ

 

 

 

 

 Заявления по ЗДОИ се приемат на гише "Административно обслужване"

Адрес: Областна администрация -Ямбол
ул. "Жорж Папазов" 18
8600, гр.Ямбол

Място за преглед на документи и информация съгласно ЗДОИ:
Зседателна зала II етаж в Областна администрация - Ямбол
Работно време:  от 8.00 ч. до18.00 ч. (от понеделник до петък)
тел:046/686835
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated (Tuesday, 10 September 2019 14:07)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?