HOME Access to public information
Article Index
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Приемане на заявления по ЗДОИ
Закон за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Ямбол
Отчети за дейноста по ЗДОИ
Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Ямбол, и форматите, в които е достъпна
Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
Информация, предоставяна повече от три пъти
Друга информация, определена със закон
Бюджет и финансови отчети
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
All Pages

 

 

Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

 

Регистър „Военни паметници“ област Ямбол

Информационните масиви и ресурси, които се поддържат в отворен формат и достъпът до които е свободенса публикувани и на Портала за отворени данни (http://opendata.government.bg)
Last Updated (Friday, 21 February 2020 15:02)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?