Article Index
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Приемане на заявления по ЗДОИ
Закон за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Ямбол
Отчети за дейноста по ЗДОИ
Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Ямбол, и форматите, в които е достъпна
Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
Информация, предоставяна повече от три пъти
Друга информация, определена със закон
Бюджет и финансови отчети
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
All Pages

 

 

Приемане на заявления по ЗДОИ

 

 

 

 

 Заявления по ЗДОИ се приемат на гише "Административно обслужване"

Адрес: Областна администрация -Ямбол
ул. "Жорж Папазов" 18
8600, гр.Ямбол

Място за преглед на документи и информация съгласно ЗДОИ:
Зседателна зала II етаж в Областна администрация - Ямбол
Работно време:  от 8.00 ч. до18.00 ч. (от понеделник до петък)
тел:046/686835
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated (Friday, 21 February 2020 15:02)