Съдържание
Областен съвет по условия на труд
Правилник
Решения
Всички страници

 

 
 
 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД - ЯМБОЛ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определя организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд - Ямбол.

Чл.2. Областният съвет по условия на труд - Ямбол е постоянен орган осъществяващ координация, консултация, сътрудничество и контрол на областно ниво при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Глава втора.

СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.3. В състава на Областния съвет по условия на труд се включват представители на: съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация или на местните органи за самоуправление, както и на териториалните органи по контрола на условията на труд.

Чл.4.  Областният съвет по условия на труд се ръководи от председател, определен от Областния управител.

Чл.5. Областният съвет по условия на труд :

1.приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд ”Условия на труд" за финансиране;

2. обсъжда състоянието на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в региона или отделни предприятия;

3. координира дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд;

4. оказва съдействие на комитетите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми;

5. възлага проучването и разработването на проекти за решаване на важни проблеми по условията на труда;

Чл.6. Секретар на областния съвет по условия на труд е експерт от Областна администрация Ямбол, определен със заповед на областния управител.

Чл.7. Секретарят отговаря за цялостната дейност по организацията на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Глава трета.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 8 (1) Областният съвет по условия на труд се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане на най-малко една трета от членовете му;

3. по искане на министъра на труда и социалната политика.

(2) Председателят на областния съвет по условия на труд определя датата, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат (по поща, електронна поща или факс) от секретаря на членовете на съвета не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.

(3) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване.

 Чл. 9. Областният съвет по условия на труд провежда редовни заседания два пъти годишно.

За обсъждане на внезапно възникнали въпроси по искане на всеки един от членовете, Областният съвет по условия на труд може да провежда извънредни заседания.

Чл. 10. Заседанията на Областния съвет по условия на труд се ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие от определен от него заместник - председател.

Чл.11. (1) Заседанието на Областния съвет по условия на труд се провежда, когато присъстват представители на всяка от страните, участващи в съвета и броят на участниците не е по-малък от 2/3 от общия брой на членовете на съвета.

(2) Когато не са налице някои от условията по ал.1, заседанието не може да си проведе.

Чл.12. Областният съвет по условия на труд приема решенията си с мнозинство – повече от половината от присъстващите.

Чл.13. За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се изпраща на членовете на съвета (по поща, електронна поща или по факс).

Чл.14. Становищата и предложенията на Областния съвет по условия на труд по обсъждани въпроси и приети решения се изпращат до съответната инстанция от председателя на съвета.

Чл.15. (1) В заседанията на съвета могат да бъдат канени ръководители и специалисти от различни организации и ведомства.

(2) На заседания на съвета всеки член може да привлича до двама експерти по отделни въпроси.

Чл.16. Във връзка с извършване на проучвания и разработване на проекти по специфични въпроси, с решение на Областния съвет по условия на труд се сформират целеви работни групи.

         Настоящият Правилник е приет на заседание на Областния съвет по условия на труд на 10.06.2011 година.

 Последна промяна (Петък, 13 Март 2020 12:05)