Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Административни услуги

ТАКСИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

В брой:

В сградата на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов  №18

По банков път:

Банка: ОББ BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG
95UBBS80023106143800

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте административната услуга за която плащате

  • трите имена на заявителя за физически лица;
  • име и БУЛСТАТ за юридически лица;

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ <ИЗТЕГЛИ>

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА <ИЗТЕГЛИ>

1 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
3 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на норм. акт или които са свързани с издаване на адм. акт или с извършване на друга адм. услуга
4 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
5 Предоставяне на достъп до обществена информация
6 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
7 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
8 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
9 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"
10 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
11 Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
12 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
13 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
14 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
15 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
16 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
17 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
18 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
19 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
20 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
21 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
22 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
23 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
24 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
25 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
26 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
27 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
28 Презаверяване на разрешение за строеж
29 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
30 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
31 Регистриране на технически паспорт на строеж
32 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
33 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
34 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
35 Позволително за ползване на лечебните растения
36 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост
37 е-УСЛУГИ
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?