Търсене
Вход потребителиКомисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа, оцени и класира подадените заявки за участие на работодатели кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Обучения и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По схема „Обучения и заетост на младите хора“ се наемат безработни лица на възраст до 29 години включително, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната. За област Ямбол предвидените средства за заетост по схема „Обучения и заетост за младите хора“  са в размер на 551 164 лева. В периода 28 февруари – 15 март 2017г. са подадени 39 броя заявки от работодатели в област Ямбол.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период от 6 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя.

Приоритетните целеви групи са безработни лица до 29 години:

·         с основно или по-ниско образование;

·         продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки от работодателите от областта се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база ясни и конкретни критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели. В тази връзка Комисията по заетост в област Ямбол разгледа и оцени 39 подадени заявки за наемане на безработни лица, за 145 работни места. В определения за област Ямбол финансов ресурс всички работни места ще бъдат финансирани.

 

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 14:59)

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол разгледа и одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година. Предложените пет проектни предложения на общините от област Ямбол са включени в програмата. Основната цел на регионалната програма е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. В конкретика програмата ще осигури заетост за 6 месеца на 42 безработни лица от област Ямбол.

Регионалната програмата за заетост е насочена към  безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование.

Общият брой работни места по програмата е 42, като от тях 24 лица ще работят на пълен работен ден, а 18 лица на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 15:00)

продължава>

 

На заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата в област Ямбол се разгледа доклад на директора на Областно пътно управление  за състоянието на пътната мрежа и приоритетните участъци заложени за рехабилитация в областта в частта на републиканските пътища през 2017г.  От общо 636 км. Републикански пътища в областта 192 км. са в лошо състояние, над 300 км. в добро състояние информира директорът на ОПУ инж. Галин Костов.

Членовете на областната комисия по безопасност по пътищата набеляза 6 участъка заложени в програмата на ОПУ за ремонт и рехабилитация, като особено приоритетни,  които да се предложат пред МРРБ и АПИ.

Става дума за два участъка  в община „Тунджа“ – участък от път II-53, Калчево- Победа – Челник. Вторият път е  – Ямбол – Роза – Ботево. За община Стралджа приоритетния път е Петолъчката  - Стралджа. В община Болярово приоритетен участък за ремонт е участъка Стефан Караджово – Кошудере. За община Елхово като належащ за рехабилитация е участъка Елхово – Пчела и по-специално моста в посочения участък. За община Ямбол наложителен за ремонт е обходен път Изток.

Представителите на различни институции в областта, членове на областната комисия по безопасност на движението разгледаха и искането на жители на община „Тунджа“  и възможността за изграждане на кръгово кръстовище при с. Калчево на републикански път I-7. Всички се обединиха около мнението, че кръгово кръстовище на този участък не е ефективно решение. На този етап, след решение и предложение до АПИ от областната комисия, взето на предишно заседание, се стигна до поставяне на допълнителни табели на участъка, ограничаващи скоростта и предстоящо полагане на шумо-вибрираща настилка. От ОПУ обясниха, че не е поставена досега вибриращата настилка, поради изискване на технологията за определена температура на асфалта при полагане на настилката, която ще ограничава скоростта. Очакванията са до месец май това да се случи. Членовете на комисията подкрепиха и предложението на секретаря на община „Тунджа“, поддържано и от областния управител Георги Чалъков за търсене на възможности за проектиране на надлез на посочения участък.

 

Последна промяна (Понеделник, 03 Април 2017 08:46)

 
Още статии...