There are no translations available.

От 22 януари до 15 февруари 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Днес се състоя първото заседание на Областна преброителна комисия за Област Ямбол.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Read more...

 
There are no translations available.

Областният управител върна за повторно обсъждане две решения на ОбС Ямбол и по едно решение на ОбС Елхово и ОбС „Тунджа“

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последните заседание на общинските съвети, върна за повторно обсъждане две решения на Общински съвет Ямбол и по едно решение на Общинските съвети на Елхово и община „Тунджа“. Според областният управител взетите решения са незаконосъобразни.

За повторно разглеждане се връща чл. 2, чл. 3, ал. 1, б. „г“, Раздел II – Спортни обекти и съоръжения, Приложение № 1 и чл. 22, ал. 4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, приета с решение по т.20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол. В мотивировката за връщане на това решение се казва: „Разпоредбата е незаконосъобразна, поради противоречие със Закона за физическото възпитание и спорта. Разпоредбата на наредбата предвижда вземане на решения за стимулиране на спортните клубове. Закона не регламентира стимули за спортните клубове за да бъдат финансирани. Въведените с наредбата определени изисквания за да бъдат стимулирани спортните клубове е ограничително условие, което противоречи на целта на наредбата, която урежда отношения, свързани с подпомагане дейността на спортните клубове и целта не е да се въвеждат ограничения, извън законоустановените. Нормата следва да се прилага само съобразно изричното ѝ съдържание и без да се тълкува разширително и в противоречие с принципа за законност. Цитираният текст от Наредбата е материално незаконосъобразен, поради противоречие с норми от по-висок ранг“.

Last Updated (Friday, 12 June 2020 15:50)

Read more...

 
There are no translations available.

Днес се проведе заседание на Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Спрямо Заповед на Областният управител на област Ямбол от края на месец март, тази година, следва всички териториални поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – град Сливен, кметове на общини и кметства, собственици и ползватели на горски територии, както и лица извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

Last Updated (Thursday, 11 June 2020 17:00)

Read more...

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?