There are no translations available.

Агенцията по заетостта стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

·    В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.

·    Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

Last Updated (Monday, 21 March 2016 15:09)

Read more...

 
There are no translations available.

В присъствието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на петте общини от област Ямбол бе подписван договорът между Асоциация по ВиК и ВиК оператор в област Ямбол. Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията бе сключен от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, който е председател на Асоциацията, и управителя на ВиК дружеството в областта инж. Стоян Радев. С тази стъпка и в област Ямбол стартират изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор.

Last Updated (Monday, 21 March 2016 15:10)

Read more...

 
There are no translations available.

На основание Закона за администрацията и Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, областният управител определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 15.03.2016 г. до 15.11.2016 г.

През посочения период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

Териториалните поделения, Държавни горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии се казва още в заповедта.

Last Updated (Friday, 18 March 2016 16:48)

Read more...

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?