Новини за ОА Ямбол

Областният съвет за развитие, председателстван от областния управител Георги Чалъков, съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол. Изготвянето, съгласуването и утвърждаването на стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е регламентирано в Закона за училищното и предучилищното образование. Съгласно чл. 196. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование, областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Стратегията се разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Включва описание на предизвикателствата, визията, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Стратегията  обхваща период от две години /2017-2018 г./ и включва всички дейности по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се приемат общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците. С цел създаване на организация за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол, със заповед на областния управител е създадена работна група за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците. Участници в тази работна група са  представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на Общински детски комплекс Ямбол.

Последна промяна (Сряда, 26 Април 2017 15:38)

продължава>

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа, оцени и класира подадените заявки за участие на работодатели кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Обучения и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По схема „Обучения и заетост на младите хора“ се наемат безработни лица на възраст до 29 години включително, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната. За област Ямбол предвидените средства за заетост по схема „Обучения и заетост за младите хора“  са в размер на 551 164 лева. В периода 28 февруари – 15 март 2017г. са подадени 39 броя заявки от работодатели в област Ямбол.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период от 6 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя.

Приоритетните целеви групи са безработни лица до 29 години:

·         с основно или по-ниско образование;

·         продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки от работодателите от областта се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база ясни и конкретни критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели. В тази връзка Комисията по заетост в област Ямбол разгледа и оцени 39 подадени заявки за наемане на безработни лица, за 145 работни места. В определения за област Ямбол финансов ресурс всички работни места ще бъдат финансирани.

 

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 15:59)

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол разгледа и одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година. Предложените пет проектни предложения на общините от област Ямбол са включени в програмата. Основната цел на регионалната програма е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. В конкретика програмата ще осигури заетост за 6 месеца на 42 безработни лица от област Ямбол.

Регионалната програмата за заетост е насочена към  безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование.

Общият брой работни места по програмата е 42, като от тях 24 лица ще работят на пълен работен ден, а 18 лица на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 16:00)

продължава>

 

На заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата в област Ямбол се разгледа доклад на директора на Областно пътно управление  за състоянието на пътната мрежа и приоритетните участъци заложени за рехабилитация в областта в частта на републиканските пътища през 2017г.  От общо 636 км. Републикански пътища в областта 192 км. са в лошо състояние, над 300 км. в добро състояние информира директорът на ОПУ инж. Галин Костов.

Членовете на областната комисия по безопасност по пътищата набеляза 6 участъка заложени в програмата на ОПУ за ремонт и рехабилитация, като особено приоритетни,  които да се предложат пред МРРБ и АПИ.

Става дума за два участъка  в община „Тунджа“ – участък от път II-53, Калчево- Победа – Челник. Вторият път е  – Ямбол – Роза – Ботево. За община Стралджа приоритетния път е Петолъчката  - Стралджа. В община Болярово приоритетен участък за ремонт е участъка Стефан Караджово – Кошудере. За община Елхово като належащ за рехабилитация е участъка Елхово – Пчела и по-специално моста в посочения участък. За община Ямбол наложителен за ремонт е обходен път Изток.

Представителите на различни институции в областта, членове на областната комисия по безопасност на движението разгледаха и искането на жители на община „Тунджа“  и възможността за изграждане на кръгово кръстовище при с. Калчево на републикански път I-7. Всички се обединиха около мнението, че кръгово кръстовище на този участък не е ефективно решение. На този етап, след решение и предложение до АПИ от областната комисия, взето на предишно заседание, се стигна до поставяне на допълнителни табели на участъка, ограничаващи скоростта и предстоящо полагане на шумо-вибрираща настилка. От ОПУ обясниха, че не е поставена досега вибриращата настилка, поради изискване на технологията за определена температура на асфалта при полагане на настилката, която ще ограничава скоростта. Очакванията са до месец май това да се случи. Членовете на комисията подкрепиха и предложението на секретаря на община „Тунджа“, поддържано и от областния управител Георги Чалъков за търсене на възможности за проектиране на надлез на посочения участък.

 

Последна промяна (Понеделник, 03 Април 2017 09:46)

 

На брифинг областния управител Георги Чалъков оцени преминалите парламентарни избори в област Ямбол, като „преминали в много добър порядък, при добри условия и организация, без регистрирани съществени нарушения“. Той се обърна към новоизбраните народни представители от ямболски избирателен район с призива да работят в полза на област Ямбол.

Областният управител информира, че проектът на Областна администрация Ямбол по Програма ТГС България – Турция не е подписан и няма да бъде реализиран, поради неосигурено финансиране от страна на Министерски съвет.

По време на брифинга областният управител презентира предстояща втора среща между общините, представители на браншовите организации на пчеларите, Областна дирекция по безопасност на храните, областна дирекция земеделие и представители на земеделските производители. На първата от срещите част от общините не присъстваха, както и земеделски производители. Пред областния управител на първата среща пчелари са алармирали за проблеми с третирането на площите с препарати за растителна защита, при което се унищожават цели пчелни кошери. Според областния управител режимът на действие е ясно нормативно разписан, правилата са много ясно, липсва координация между кметове на населени места, земеделски производители и пчелари.

 

Последна промяна (Петък, 31 Март 2017 16:03)

 
Още статии...