Новини за ОА Ямбол

След извършен оглед на изграденото временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на област Ямбол областният управител Георги Чалъков коментира пред медии добрите си впечатления от изграденото съоръжение и доброто му състояние. „Направеното съоръжение е добре направено, добър е и пътят покрай него. Проблемът е, че няма средства за неговата поддръжка, а тя е необходима, дори само за почистване на треви“, каза Г. Чалъков. Състоянието на старото съоръжение, изградено от Министерство на отбраната е в по-лошо състояние и там по-големият проблем е, че покрай съоръжението на практика няма път. Затова областният управител смята, че изграждането на полеви път покрай старото съоръжение е належащо. За целта има проект, очаква се съгласуването му от Министерство на финансите.

 

Последна промяна (Вторник, 14 Март 2017 12:06)

 

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков върна за повторно разглеждане решение по т. 1 от дневния ред на заседанието на Общински съвет „Тунджа“, проведено на 27.02.2017г. В изпълнение правомощията на Областния управител по Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет. Върнатото решение касае приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно отразяването на сесии и заседания на ОбС от електронни медии.

Въз основа на установеното от фактическа страна, областния управител счита че Решението по т. 1 е незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване на нормативен акт.

Съображенията за това решение са базирани на това, че Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

Последна промяна (Вторник, 14 Март 2017 12:07)

продължава>

 

Министерство на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение. Процедурата е в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2017 година. През настоящата година ще продължи подходът, въведен с Закона за насърчаване на заетостта, при които местните власти имат съществена роля. Законът предвижда реализирането на една регионална програма за всяка област, на основата на предложения от областната и общинските администрации.

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков информира кметовете на общините за стартиращата процедура, за новите възможности и за сроковете.

Националната програма за заетост и обучение включва проектно предложение на областната и общинските администрации, одобрено от Комисията по заетост. Целта на програмата е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона.

Проектните предложения се внасят в Комисията по заетост, оценяват се и се класират от комисия създадена със заповед на областния управител.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен на база средномесечно равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни в областта през деветмесечието на предходната година. Размерът на средствата за област Ямбол е 129 606 лева. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.11.2017г. Месечното трудово възнаграждение при пълен работен ден на наетите лица.

Общините трябва да представят своите проектни предложения в Областна администрация, а срокът за разработване на регионалната програма е 10 април.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма по заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване.

 

Последна промяна (Понеделник, 13 Март 2017 18:04)

 

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков определи като „частично основателно“ искането на кмета на община Ямбол за предприемане на “спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент, относно обществените услуги за пътнически превоз, състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема, от квотата на община Ямбол. Община Ямбол е възложител на обществена услуга по обслужване на автобусните линии от Републиканската транспортна схема. Искането е за седем линии от квотата на общината. Това са автобусни линии: Пловдив – Ямбол/за автобусна линия Ямбол – Елхово/ , Ямбол – Свиленград,  София –Ямбол,  Велико Търново – Ямбол, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол.

С оглед изтичане на срока на договорите за тези автобусни линии през 2017 г., кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“, въз основа на пряко възлагане. Областният управител счита, че така направеното искане е частично основателно.

За три от линиите  Ямбол - Тополовград, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол областният управител счита искането на общината за неоснователно и не разрешава прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по посочените автобусни линии, защото договорите за тези три линии изтичат през месеците юни и юли 2017г. В мотивите на областния управител се казва: „ считам, че при наличие на възможност за провеждане на процедура за възлагане на посочените превози по Закона за обществените поръчки, не е необходимо да бъде предприета исканата спешна мярка“. Иначе казано спешната мярка се прилага ако не е налице никаква друга възможност за извършване на превоза на пътници, а не самата тя да се превръща в причина да не бъде избран изпълнител след проведена процедура.

По отношение на прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Ямбол; Ямбол – Свиленград; София –Ямбол и  Велико Търново – Ямбол искането е основателно. Затова областният управител разрешава на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по четирите автобусни линии със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори  до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2018 г.

Разрешаването на „спешна мярка“ от страна на областния управител е с мотив осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии и незасягане обществения интерес.

 

Последна промяна (Понеделник, 13 Март 2017 18:01)

 

 
Още статии...