Новини за ОА Ямбол

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изрази писмено отрицателно становище във връзка с процедура по издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на „Континвест“ ООД, гр. Ямбол.


В Областна администрация Ямбол са постъпили редица възражения на представители на местния бизнес и граждани, в които е изразено категорично несъгласие за реализиране на инвестиционното намерение на дружеството.

С писмо на областния управител още през 2012 г. до „Контивест“ ООД категорично е изразено становище, че местоположението на производствената база е неподходяща, предвид непосредствената й близост до населените места от Ямбол и „Тунджа“.

В днешното становище на областния управител се казва: „Считам че предвид местоположението на производствената база на „Континвест“ ООД, при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м. от площадката, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи“. Наличието на потенциален риск за живота и здравето на населението от областта категорично определя отрицателното становище на областния управител.

Следва да се отчита и обстоятелство, че в непосредствена близост до производствената база, се намира защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

„Считам че инвестиционните намерения на дружеството не трябва да вземат превес над здравето и безопасността на хората, над биологичното и екологично равновесие в региона, поради което изразявам отрицателно становище по отношение на искането на „Континвест“ ООД“, казва още областният управител.

 

Последна промяна (Петък, 23 Декември 2016 12:47)

 

Членовете на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол на свое заседание разгледаха, оцениха и класираха заявки на работодатели по проект „Обучения и заетост“ и проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Заседанието бе водено от Диана Динкова заместник-областен управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол.

Заседанието е по повод стартиралия втори етап на реализацията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „ Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. Вторият етап на схемите ще осигури заетост и/или обучение с ваучери, съгласно ПМС № 280/2015г. на безработните лица за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от заетост.

Последна промяна (Петък, 23 Декември 2016 13:06)

продължава>

 

Комисията за разглеждане на получените предложения за участие в конкурса Инвеститор на годината 2016г. в област Ямбол, назначена със заповед на областния управител, разгледа, оцени и класира на свое заседание на 13 декември, постъпилите предложения в определения предварително срок.

Конкурсът се провежда за единадесета година в област Ямбол и отличава фирми за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта.

 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата бе свикана от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, във връзка със зачестили тежки инциденти на едни от най-натоварените кръстовища в областа. Става дума за кръстовището на път І-7 и ІІ-53, към с. Калчево и кръстовището от с. Чарган към с. Могила. Визираните пътища са от републиканската пътна мрежа.

„Последният трагичен инцидент, макар да е заради неспазване на правилата за движение, ние сме длъжни да направим необходимото и вземем бързи превантивни мерки за ограничаване на скоростта в тези две кръстовища“, каза областният управител.

От „Пътна полиция“ Ямбол след пореден оглед на мястото изразиха становището, че това са добре регулирани кръстовища с всички необходими знаци за републикански път, но въпреки това ще предприемат допълнителни мерки за контрол на скоростта в пътния участък на Калчево, освен с автоматизирана система и последващо спиране за проверка. Друга конкретна мярка е поставянето на пътен знак на път І-7 на български и английски език за опасно кръстовище.

След обстойно обсъждане членовете на областната комисия взеха решение на двете кръстовища да бъде положена вибрираща маркировка, която да ограничи скоростта преди кръстовището. В името на безопасността тя ще бъде положена дори и при минусови температури. Очакването на областния управител е до няколко седмици вибриращата маркировка да е факт.

 

Последна промяна (Вторник, 06 Декември 2016 15:05)

 

На 22 ноември 2016 г. в залата на Областна администрация - Ямбол се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район, под  председателството на г-н Димитър Иванов - областен управител на област Ямбол. Участие взеха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, общините, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, академичните среди на територията на района  и др. Заседанието започна с обсъждане и приемане на промените във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район. Изпълнителният директор на ФОНД - ФЛАГ ЕАД обърна внимание на възможностите за финансиране на устойчиви проекти  чрез  различни финансови инструменти в периода 2014-2020 г. Равносметката от началото на  програмен период 2007-2013г. до момента са 769 подпомогнати общински проекта, а 199 от 265 български общини са получили подкрепа от ФЛАГ.Одобрени са над 1 млрд.лв.заеми, с които се финансират проекти на обща стойност над 5,5 млрд. лв. За периода 2014 - 2020 г. са предвидени 606,3 млн. евро. - ОП „Региони в растеж” - 189.1 млн. евро, ОП „Иновации и конкурентоспособност”- 235 млн. евро, ОП „Околна среда” -146.4 млн. евро и ОП „Развитие на човешките ресурси” - 35.8 млн. евро. Представител на „Географика“ ООД запозна присъстващите с  Последващата оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г., изготвена съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие. В резултат от извършената оценка на степента на постигнатите цели  и  ефективността на използваните ресурси се наблюдава развитие на районите, в сравнение с 2005 г., въпреки че значимите социално-икономически различия между тях все още не са преодолени. В дългосрочен план екипът, изготвящ оценката,  препоръчва да се стимулират  инвестициите в по-слаборазвитите райони, като се направи анализ на специфичните нужди и конкретните проблеми  и се предложат работещи решения.  В рамките на заседанието представители от Управляващите органи на оперативните програми и областния информационен център в гр. Ямбол информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югоизточен район към месец ноември 2016 г. От МРРБ представиха информация за проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България“ (MARSPLAN - BS).  В кpaя нa зaceдaниeтo  председателството на съвета за първото  шестмесечие  на 2017 г.  бе предадено на областния  управител  на Област Сливен, чрез връчване  плакета  на Югоизточен район.

 

/Материалът е изготвен от Секретариата на РСР/

 
Още статии...