Новини за ОА Ямбол

На Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, директорът на Дирекция Регионална служба по заетост Бургас Пенка Кирилова запозна присъстващите и медиите с новите моменти в Националния план за действие по заетостта.

За 2020/2021 година приоритетните групи са хората, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрото по труда, групата на продължително безработните е също приоритетна. За област Ямбол това са основно хора в общините Елхово и Болярово. Групата на младежите до 29 години, хората с трайни увреждания, както и студентите, които желаят да сменят своята работа също са обект на националните програми. Сумата, осигурена от държавния бюджет за тези социални програми възлиза на 73 000 000 лева.

Над 16 млн. лева, пък е сумата, определена по Програмата за предоставяне на грижа в домашна среда. В нея ще бъдат включени 2400 лица. Това са лицата с увреждания над 80-90%, както и хората над 65 годишна възраст, които не са в състояние да се грижат сами за себе си и не са обект на други програми за подпомагане. Общините могат вече да предоставят заявките си за финансиране.

Областният управител Димитър Иванов призова структурите на агенцията по заетост и социалните служба по общини и на областно ниво, да бъдат по-активни по места в полза на гражданите, като се погрижат бенефициентите да бъдат своевременно информирани за възможностите, които им се предлагат по програми финансирани от държавата.

 

Последна промяна (Вторник, 18 Февруари 2020 15:16)

 

Димитър Иванов: Продължаваме работата по задържане на деца от уязвими групи в училище

Дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, бяха обсъдени днес на заседание в Областна администрация Ямбол.

Началникът на РУО-Ямбол Стойко Стойков представи по-важните акценти, постигнати резултати и проблеми от изминалата година, като начерта и приоритетните предстоящи дейности. Като добра практика, която трябва да продължи бе посочено тясното сътрудничество между РУО и представители на МВР, общините, които заедно извършиха посещения по адреси при деца, за които имаше данни, че не посещават учебните заведения. В резултат от дейностите по Механизма бе отчетен и положителен резултат - броят на новоотпадналите деца е намалял два пъти, спрямо предходната година. До положителни резултати води и наличието на медиатори, които осъществяват връзка между представители на училищата и семействата на деца, предимно от малцинствените групи.

Към момента се сформират новите екипи, които ще започнат посещенията по домовете, предимно при семейства на деца в приоритетните групи на децата във възраст от 5 до 7 години, както и на деца, за които има данни, че се намират извън страната.

Общините Ямбол, Стралджа, Елхово анализираха, както постигнатото през годината, така и проблемите при работата по Механизма. Всички се обединиха около становището, че процесът е важен, има практически резултати и трябва да продължи, но има и проблеми относно ефективността на санкциите. При 129 наложени акта на родители в Ямбол има два платени в община Ямбол, в община Стралджа при 69 акта, само един платен. Всички се обединиха около мнението, че трябва да се търсят и други реални и ефективни начини за влияние и работа със семействата.

Областният управител Димитър Иванов оцени първите резултати от работата по Механизма на институциите като добра и подчерта, че тази година освен РУО, общини, МВР и социалните служби трябва да се включат по-активно в процеса. Според областният управител, всички стъпки и съвместни усилия в процеса са важни, за да се постигне главната цел – да се задържат децата в училище и участват в учебния процес.

 

Последна промяна (Четвъртък, 16 Януари 2020 15:47)

 

Актуалната епизоотична обстановка, във връзка с разпространението и превенцията на АЧС /африканска чума по свинете/, обсъдиха на заседание членовете на Областната епизоотична комисия. Информацията бе докладвана от директора на ОБДХ Ямбол д-р Николай Георгиев. Към този момент 15 области в страната са засегнати и има регистрирани случаи на заболяването АЧС. Случаите от месец декември и януари са установени предимно при диви прасета. Такива са и случаите на установени проби на заболяването на територията на област Ямбол. Освен първата положителна проба при диво прасе в землището на село Камен връх са установени и още няколко при отстреляни и мъртви прасета в землищата на селата Лозенец, Савино, Поляна. Областният управител Димитър Иванов призова за повишено внимание, най-вече ловците и ловните дружинки, поради големия периметър и различните точки от областта, в които се проявяват случаи на заболели диви прасета. Ситуация, която изисква спазване още по строго на набелязаните мерки за биосигурност.

В тази връзка и на територията на област Ямбол се предприемат мерки свързани с дезинфекция, организиран контрол в месодобивни предприятия, както и почистване и дезинфекция на всички съоръжения свързани с отглеждане и транспортиране на свине. Припомняме, че от  9 януари 2019 г., влезе в сила забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките бяха предприети заради влошената епизоотична обстановка.

Общините от област Ямбол докладваха за определените терени за обезвреждане на животински продукти и специфично рисков материал съгласно Наредба №22. Всички общини, освен община Ямбол, имат определени и съгласувани терени при нужда от загробване на животни с положителни проби за АЧС. Община Ямбол към този момент все още няма определени терени. Областният управител информира, че предстоят съвместни проверки на РИОСВ и РЗИ по общини за наличие на нерегламентирани сметища, представляващи евентуална опасност и по отношение на разпространяване на заболяването.

В хода на комисията, стана ясно, че предстоят проверки във всички населени места на територията на област Ямбол за съществуващи обекти тип „заден двор“ за отглеждане на прасета. Ветеринарни лекари от ОДБХ ще присъстват постоянно  в промишлените обекти на територията на област Ямбол и взимат проби при наличие на мъртви животни.

Областният управител Димитър Иванов и чрез медиите призова хората за своевременно уведомяване на компетентните органи при намиране на мъртво животно.

 

 

Последна промяна (Сряда, 15 Януари 2020 15:49)

 

В изпълнение правомощията на областния управител на област Ямбол по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията на Общински съвет Ямбол от последната сесия. Областният управител връща за ново разглеждане решението по т.25 от дневния ред касаещо „Преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране, чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазар и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих, чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт". Решението по точката е прието с 25 гласа - „За”; „Против” – 4, „Въздържали се” - 4.

 

При разглеждане на фактическата страна на взетото решение областният управител, счита че решението е незаконосъобразно като прието при неспазване на законоустановената форма. Съображенията за това са следните:

Последна промяна (Понеделник, 23 Декември 2019 14:56)

продължава>

 

Областният управител върна за ново обсъждане решението от 10.12.2019г. по т.1 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет „Тунджа“. Решението е прието с 13 гласа „за“ , 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

В изпълнение правомощията на Областния управител от Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на заседанието на Общинския съвет. Областният управител смята решението по точка 1 за незаконосъобразно.

Областният управител счита, че решението е прието от компетентния орган, прието е с необходимото мнозинство, но въз основа на установеното от фактическа страна, счита че чл. 5, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 25, т. 2 и т. 11 от Правилника, приет с Решение № 25, са незаконосъобразни, приети при нарушение на материалния закон. Съображенията за това са следните:

Последна промяна (Понеделник, 23 Декември 2019 14:53)

продължава>

 
Още статии...