News for Regional administration - Yambol

There are no translations available.

Областната епизоотична комисия на спешно заседание  набеляза мерки за област Ямбол относно констатирано първично огнище на Инфлуенца А (грип) при намерени мъртви малки бели чапли в язовир Трънково, община Елхово.

На база заповедта на Българска агенция по безопасност на храните и проведеното заседание областният управител издаде заповед за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии в община Елхово и община „Тунджа“ и набелязване и предприемане на спешни конкретни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

Няма опасност за хората от консумация на птиче месо и продукти от птици, уверяват специалистите.

 

Част от мерките разгледани и предвидени на Областната епизоотична комисия са :

Last Updated (Friday, 23 December 2016 14:30)

Read more...

 
There are no translations available.

На заседание на Областния съвет за развитие областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметове на общини и членове на Областния съвет за развитие връчиха тазгодишните награди на отличилите се инвеститори през 2016 година в областта.

Конкурсът „Инвеститор на годината” за единадесета поредна година популяризира фирмите и организациите с принос към икономиката на област Ямбол.


Областният управител г-н Димитър Иванов приветства гостите с думите: „И тази година в област Ямбол бяха направени значителни инвестиции. Отличените в тази инициатива на Областния съвет за развитие са само част от успешно работещият бизнес в Ямбол и региона. Убеден съм, успешни инициативи ще има и през следващата година и област Ямбол ще е отново привлекателно място за инвестиции”.

Според регламента на организация на конкурса „Инвеститор на годината 2016” фирмите бяха номинирани в три категории – Големи предприятия с 250 и повече заети лица, Средни предприятия от 50 до 249 заети и Малки предприятия с до 49 наети лица.

Номинираните тази година фирми са:

В категория „ Малки предприятия”:

  • „Биосим“ ЕООД
  • „Контраст 94“ ЕООД
  • „Тенев и Харалампус“ ООД

В категория „ Средни предприятия”:

  • „Джамбаз“ ООД
  • „Елопар“ ООД

В категория „ Големи предприятия” :

  • „Сорт комерс“ ЕООД
  • „Виденов груп“ ООД
  • „Язаки България“ ЕООД

 

Last Updated (Friday, 23 December 2016 13:05)

Read more...

 
There are no translations available.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изрази писмено отрицателно становище във връзка с процедура по издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на „Континвест“ ООД, гр. Ямбол.


В Областна администрация Ямбол са постъпили редица възражения на представители на местния бизнес и граждани, в които е изразено категорично несъгласие за реализиране на инвестиционното намерение на дружеството.

С писмо на областния управител още през 2012 г. до „Контивест“ ООД категорично е изразено становище, че местоположението на производствената база е неподходяща, предвид непосредствената й близост до населените места от Ямбол и „Тунджа“.

В днешното становище на областния управител се казва: „Считам че предвид местоположението на производствената база на „Континвест“ ООД, при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м. от площадката, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи“. Наличието на потенциален риск за живота и здравето на населението от областта категорично определя отрицателното становище на областния управител.

Следва да се отчита и обстоятелство, че в непосредствена близост до производствената база, се намира защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

„Считам че инвестиционните намерения на дружеството не трябва да вземат превес над здравето и безопасността на хората, над биологичното и екологично равновесие в региона, поради което изразявам отрицателно становище по отношение на искането на „Континвест“ ООД“, казва още областният управител.

 

Last Updated (Friday, 23 December 2016 12:47)

 
There are no translations available.

Членовете на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол на свое заседание разгледаха, оцениха и класираха заявки на работодатели по проект „Обучения и заетост“ и проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Заседанието бе водено от Диана Динкова заместник-областен управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол.

Заседанието е по повод стартиралия втори етап на реализацията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „ Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. Вторият етап на схемите ще осигури заетост и/или обучение с ваучери, съгласно ПМС № 280/2015г. на безработните лица за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от заетост.

Last Updated (Friday, 23 December 2016 13:06)

Read more...

 
There are no translations available.

Комисията за разглеждане на получените предложения за участие в конкурса Инвеститор на годината 2016г. в област Ямбол, назначена със заповед на областния управител, разгледа, оцени и класира на свое заседание на 13 декември, постъпилите предложения в определения предварително срок.

Конкурсът се провежда за единадесета година в област Ямбол и отличава фирми за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта.

 
More Articles...