News for Regional administration - Yambol

There are no translations available.

На 22 ноември 2016 г. в залата на Областна администрация - Ямбол се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район, под  председателството на г-н Димитър Иванов - областен управител на област Ямбол. Участие взеха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, общините, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, академичните среди на територията на района  и др. Заседанието започна с обсъждане и приемане на промените във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район. Изпълнителният директор на ФОНД - ФЛАГ ЕАД обърна внимание на възможностите за финансиране на устойчиви проекти  чрез  различни финансови инструменти в периода 2014-2020 г. Равносметката от началото на  програмен период 2007-2013г. до момента са 769 подпомогнати общински проекта, а 199 от 265 български общини са получили подкрепа от ФЛАГ.Одобрени са над 1 млрд.лв.заеми, с които се финансират проекти на обща стойност над 5,5 млрд. лв. За периода 2014 - 2020 г. са предвидени 606,3 млн. евро. - ОП „Региони в растеж” - 189.1 млн. евро, ОП „Иновации и конкурентоспособност”- 235 млн. евро, ОП „Околна среда” -146.4 млн. евро и ОП „Развитие на човешките ресурси” - 35.8 млн. евро. Представител на „Географика“ ООД запозна присъстващите с  Последващата оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г., изготвена съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие. В резултат от извършената оценка на степента на постигнатите цели  и  ефективността на използваните ресурси се наблюдава развитие на районите, в сравнение с 2005 г., въпреки че значимите социално-икономически различия между тях все още не са преодолени. В дългосрочен план екипът, изготвящ оценката,  препоръчва да се стимулират  инвестициите в по-слаборазвитите райони, като се направи анализ на специфичните нужди и конкретните проблеми  и се предложат работещи решения.  В рамките на заседанието представители от Управляващите органи на оперативните програми и областния информационен център в гр. Ямбол информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югоизточен район към месец ноември 2016 г. От МРРБ представиха информация за проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България“ (MARSPLAN - BS).  В кpaя нa зaceдaниeтo  председателството на съвета за първото  шестмесечие  на 2017 г.  бе предадено на областния  управител  на Област Сливен, чрез връчване  плакета  на Югоизточен район.

 

/Материалът е изготвен от Секретариата на РСР/

 
There are no translations available.

За единадесета поред година в област Ямбол се организира конкурс за избор на Инвеститор на годината.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол, фирми със съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2016 година.

За отличия могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2016 г., в три категории:

· Големи предприятия с 250 и повече заети лица

· Средни предприятия от 50 до 249 наети лица

· Малки предприятия до 49 наети лица

Критериите за класиране са реализирани инвестиции както следва:

1. Инвестиции за ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, завършени през 2016 г.

2. Социални инвестиции през 2016 г.

- новоразкрити работни места;

- насърчаване на заетостта чрез участие в европейски и национални програми, проекти и схеми;

- инвестиции в обучения, квалификация и социални придобивки за персонала.

3. Инвестиции за модернизация или за повишаване на производителността.

4. Инвестиции за иновации – създаване и внедряване на нови технологии и продукти.

 

Предложения за включване в конкурса могат да правят общините, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови организации и НПО, и граждани. За целта се попълва формуляр за участие /формуляр е качен на страницата на Областна администрация/. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област Ямбол до 02 декември 2016 г. вкл. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на електронна поща.

Last Updated (Monday, 21 November 2016 15:01)

 
There are no translations available.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Дата: 22  ноември  2016 г.  ( вторник  )

Начален час: 10:00

Място на провеждане: Областна администрация Ямбол,

  1. 10:00  - 10: 25 Регистрация;
  2. 10:25 - 10: 30 Откриване;
  3. 10:30 - 10: 40 Гласуване на дневния ред;
  4. 10:40 - 10: 50 Обсъждане и приемане на промени на Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район;
  5. 10:50 - 11:10 Финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г.  - възможности за финансиране на устойчиви проекти ;
  6. 11:10 - 11:30 Представяне и обсъждане на Последваща оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г. ;
  7. 11:30 - 12:20 Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните  програми в Югоизточен район към м. ноември 2016 г.;
  8. 12:20 - 12:35 Представяне на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (MARSPLAN - BS) – основни дейности, акценти на извършените до момента анализи, законова и институционална рамка за морско пространствено планиране;
  9. 12:35 - 12:45 Разни;
  10. 12:45 - 12:55 Предложение за осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените въпроси.

Last Updated (Monday, 21 November 2016 14:56)

 
There are no translations available.


От 2005 г. по решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември  се отбелязва  Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. 
Заупокойна панихида в памет на жертвите от пътни инциденти ще бъде отслужена на 20.11.2016г.             /неделя/, от 11.00 ч. в църквата "Свети Николай Чудотворец", в Ямбол. Инициативата е на ръководството на ОД МВР – Ямбол,  РД “ПБЗН” – Ямбол и областния управител на област Ямбол. На панихидата ще присъстват полицаи , пожарникари и спасители.  В деня на почит се обръщаме към гражданите, представителите на всички държавни институции и неправителствени организации да станат съпричастни към паметта на загиналите при пътни инциденти и да изкажем съболезнования на близките им. Призоваваме на този ден, в памет на загиналите и страдащите, и в името на живота и здравето, да мобилизираме нашите усилия  за повече толерантност, етика и уважение, да променим поведението си като участници в движението и да намалим нещастията по нашите пътища.

Last Updated (Friday, 18 November 2016 17:26)

 
There are no translations available.

 

Мерки за предотвратяване възникването на заболявания от инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на област Ямбол набеляза Областната епизоотична комисия на свое заседание. Комисията се събра във връзка с констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в Централна Европа и набелязване на мерки за недопускане на заболяването на нашата територия от диви мигриращи птици.

Към момента на територията на област Ямбол няма случаи на птичи грип. Има два сигнала за мъртви птици и по двата пробите за инфлуенца са отрицателни. От Областната дирекция по безопасност на храните призовават ловци, орнитолози, граждани, които намерят мъртви птици да сигнализират ветеринарните лекари или службата, за да бъдат направени огледи и взети проби.

Някой от мерките взети от комисията за недопускане на заболяването на територията на област Ямбол са: провеждане на общинските епизоотични комисии и набелязване конкретни мерки за всяка една от общините на територията на областта; съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви мигриращи или синантропни птици; постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти; засилен контрол на пазарите за птици; периодични вирусологични изследвания на домашни птици; собствениците на домашни птици и птицевъдни ферми да не допускат контакт между птици от дивата природа и домашни птици.

 

 
More Articles...