News for Regional administration - Yambol

There are no translations available.

Повечето млади хора смятат, че са материално задоволени, намират относително лесно работа, но повечето не работят по специалността си. Това са част от изводите в годишния доклад за младежта, разгледан на правителственото заседание. Докладът представя информация за социално-икономическото положение на младежите през 2016 г. и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции.

Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2010-2020) и отчита изпълнението и напредъка в основни сфери, важни за живота на младите хора: заетост и безработица, образование, професионално ориентиране и реализация, гражданска активност, доброволчество, здравословен начин на живот, свободно време и др.

За изготвянето на доклада по поръчка на Министерството на младежта и спорта е реализирано специално национално представително социологическо проучване на тема ,,Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“, реализирано от изследователски център „Тренд“ през 2017 г. Проучването представя специфичните за младежката целева група проблеми, социално-икономическите реалности, начина на живот на младежите, както и техните виждания, нагласи и ценности, структурирани съобразно основните приоритетни области на действие по отношение на младежката общност в страната.

Last Updated (Monday, 23 April 2018 07:21)

Read more...

 
There are no translations available.

Със заповед на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов от днес 16 април 2018г. до 31 октомври 2018г. е обявен за пожароопасен за горските територии на територията на областта. Заповедта е издадена на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.147 от Закона за горите. Целта е осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии в периода, в област Ямбол.

В посочения пожароопасен сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, се казва още в заповедта на областния управител. В заповедта се определят и задълженията на земеделските кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии, да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му. Задължения са разписани и за ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите при пребиваване в горски територии, на ръководителите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения.

За повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон, както от страна на ангажираните институции, така и от страна на гражданите призовава областният управител.

 

Last Updated (Monday, 16 April 2018 10:20)

 
There are no translations available.

На 16 април се отбелязва Денят на конституцията и празник на българските юристи.

Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България. С решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г. 16 април – денят, в който първото Велико Народно събрание приема през 1879 година Търновската конституция, е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители.

Учредителното събрание във Велико Търново реално поставя началото на парламентарния живот в освободена България. То е свикано въз основа на Берлинския договор, като в него участват 229 депутати, посочва БГНЕС. Народните представители в Учредителното събрание изработват Търновската конституция и я подписват единодушно на 16 април 1879 година.
 
There are no translations available.

Областният управител поздравява всички православни християни с Възкресение Христово!

 
There are no translations available.

47 трайно безработни лица от област Ямбол ще се включат в Регионалната програма за заетост за 2018 година. Това стана ясно на проведеното от областния управител Димитър Иванов заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. „Регионалната програма за заетост в област Ямбол за миналата година бе успешно реализирана“, каза на заседанието Пенка Кирилова, директор на Регионална служба по заетостта Бургас.

И тази година, в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2018 година, ще бъдат разработени от Областните администрации регионални програми за заетост, на базата на предложения от общините. За да има повече работни места в общините по тази програма областният управител на област Ямбол информира представителите на петте общини, че ОА няма да кандидатства за квота, а бройките ще бъдат разпределени между общините.

През миналата година по програмата се включиха 42 безработни лица. Програмата бе на стойност 142 хил.лв. Средствата за разпределяне за настоящата година са в размер на 184 173 лв. За цялата страна средствата осигурени от с решение на Министерски съвет са близо 8 млн.лв. за заетост на 2 000 безработни лица.

Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50 г., продължително безработни лица.

Програма за заетост и обучение включва проектно предложение на желаещите да участват в програмата общински администрации, което се разработва от Областна администрация и одобрява от Комисията по заетост. Членовете на Комисията днес разгледаха и приеха методика  за оценка на проектните предложения. До 12 април общините трябва да представят предложенията си в Областна администрация.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма за заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване до края на месец април. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.12.2018г.

На днешното заседание представител на Бюрото по труда Ямбол запозна членовете на Комисията по заетост с резултатите от първото анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Ямбол, проведено през месец февруари. В първото проучване са се включили 76 работодатели. Проучването сочи, че местният бизнес най-вече търси добре мотивирани работници и служители, независимо от опит и компетенции. Проучени са и конкретни търсения по специалности и професии. Голяма част от попълнилите анкетата работодатели заявяват, че биха провеждали обучение на персонала на работното място, като инвестиция в работна сила.

 

Last Updated (Wednesday, 28 March 2018 12:00)

 
More Articles...