Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/00001

Ямбол, 27.01.2020 г.

 

В Областна администрация Ямбол с вх. № ОУ-03358-20.08.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД-Централно управление, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявано от изпълнителен директор Снежина Динева, е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подобекти:

„Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и  „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

Последна промяна (Вторник, 04 Февруари 2020 13:23)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-00303 - 23.01.2020

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз, и застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-     Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-     Земетресение;

-     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-     Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 30 януари 2020г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Биляна Панова  – старши счетоводител, тел. 046 686842.

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 24 Януари 2020 09:37)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

 

№ АК-1202-00004

 

Ямбол, 17.12.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., и писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г. към него, от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово - Стралджа – Зимница – Чарда - Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово - Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч. Към писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г., депозирано към искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., е приложен Договор № Д-338 от 16.07.2008 г., ведно с утвърдени маршрутни разписания към същия.

Последна промяна (Четвъртък, 19 Декември 2019 15:52)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00003

 

Ямбол, 16.12.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05042/ 02.12.2019 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол - Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 19 Декември 2019 15:44)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. № ОУ- 04897
от 26.11.201
9 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2019г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 26 Ноември 2019 14:26)

 
Още статии...