С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-21.10.2019 от 21.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР-гр.Елхово“- обект 4 от проект: “Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол“. Трасето на водопровода минава през землищата на гр.Елхово, с.Добрич, община Елхово и с.Златиница, община Болярово, област Ямбол в сервитута на съществуващия водопровод „Воден-Елхово“. Строежът е първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗУТ и чл.2, ал.2, т.4 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.
 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Днес, 24.09.2019 г. - първият работен ден след изтичането на срока за подаване на заявления за участие в търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, в 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Ямбол, Комисия, назначена с посочената заповед, в състав:

Председател:

Йорданка Касидова – Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева – Главен счетоводител в Дирекция „АПОФУС”

Величка Гръкова – Старши юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС”

констатира следното:

В указания в т. ІІ. от Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол срок от 13.09.2019 г. (петък) до 17:30 часа на 20.09.2019 г. (петък) в деловодството на Областна администрация Ямбол не са подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол, представляваща:

Лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, дата на първа регистрация - 14.02.2008 г., с регистрационен номер У 5558 АК, двигател № 10LJ431682904, бензин, с максимална мощност - 120 kW и обем – 2230 см3; рама № VF36D3FYH21707797, цвят: сив металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 950 лв. (пет хиляди и деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС,

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            Обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, с регистрационен номер У 5558 АК, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, за непроведен.

 

Комисията приключи своята работа в 10:10 часа на 24.09.2019 г.

 

 

Председател:

Йорданка Касидова:…..………………/П/………………

                                      Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева:…..……………/П/……………………

                                         Главен счетоводител

 

Величка Гръкова:…………………/П/…………………

                                  Старши юрисконсулт

Последна промяна (Сряда, 25 Септември 2019 11:40)

 

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността младши експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, по една от следните специалности: Регионално развитие; Социални дейности;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър

Години професионален опит – не се изисква

Минимален ранг - VМ

Специфични изисквания:

Име, презиме

и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)

Основание за недопускане

1.Иван Атанасов да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
2.Анна  Косева да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
3.Екатерина Стоянова да да  
4.Жана Драганова да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
5.Елена Драганова да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
6.Ирина Русева да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
7.Ангел Петков да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
8.Цветелина Калчева да да  

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс кандидатите:

 

1. Екатерина Стоянова

2. Цветелина Калчева

            

    Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на  30 септември 2019 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол

 

    Кандидатите да се явят в 14.00 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

 

    Преминалите успешно теста  кандидати и допуснати до интервю да се явят на 30 септември 2019 год.  от 14.15  часа в сградата на Областна администрация Ямбол.

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име и  фамилия

Основание за недопускане

1.Иван Атанасов

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

2.Анна  Косева

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

3.Жана Драганова

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

4.Елена Драганова

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

5.Ирина Русева

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

6.Ангел Петков

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

 

                   2 ……………(П)…………………….

                                 (Величка Гръкова)

 

 

                   3……………(П)……………………..

                                  (Йорданка Великова)

 

                 24.09.2019 г.

 

 

Последна промяна (Вторник, 24 Септември 2019 13:41)

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността юрисконсулт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по право;

- Копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър

Години професионален опит-не се изисква или

Минимален ранг - VМ

Специфични изисквания:

Име, презиме

и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)

Основание за недопускане

1.Николета Караджова да да  
2. Светлана Бончева да да  
3. Жана Драганова да да  
4. Елена Драганова да да  
5. Христо Павлов да да  
6. Никола Гергов да да  
7. Евгения  Керанова - Стоянова да да  
8. Стоянка Димитрова да да  

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс кандидатите:
1. Николета Караджова

2. Светлана Бончева

3. Жана  Драганова

4. Елена Драганова

5. Христо Павлов

6. Никола Гергов

7. Евгения Керанова - Стоянова

8. Стоянка Димитрова

 

 

Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на 30 септември 2019 год. от 11.00 часа в  сградата на Областна администрация – Ямбол

 

Кандидатите да се явят в 14.30 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

 

  Преминалите успешно теста  кандидати да се явят на 30 септември 2019 год. от 15.00 часа в сградата на Областна администрация Ямбол за интервю.

Комисията констатира, че на 10.09.2019 г. на официалната електронна  поща е получено съобщение от Заплата.БГ (сайт, на който е публикувана обявата за конкурс).

В сайта Заплата.бг по обявата за длъжността юрисконсулт е прикачен файл с европейски формат на CV на Ангел Петков.

Същият не е подал заявление в Областна администрация Ямбол за участие в конкурса за тази позиция, ведно с изискуемите документи, в обявения срок, съгласно обявата.

Предвид горното Комисията приема, че Ангел Петков няма качеството на кандидат в конкурсната процедура.

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

                     

    

                   1 ……………(П)…………………….

                                  (Йорданка Касидова)

 

 

                   2 ……………(П)…………………….

                                   (Величка Гръкова)

 

 

                   3……………(П)……………………..

                                  (Йорданка Великова)

 

 

Дата: 24.09.2019 г.

Последна промяна (Вторник, 24 Септември 2019 12:21)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. № ОУ- 03725
от 17.09.201
9 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 04 октомври 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

 

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046/686842.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 18 Септември 2019 15:17)

 
Още статии...