Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. № ОУ- 04897
от 26.11.201
9 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2019г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 26 Ноември 2019 16:26)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. 04896

от  26.11.2019 г.ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-     Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-     Земетресение;

-     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-     Късо съединение/токов удар.

 

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046/686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 26 Ноември 2019 16:23)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00003-28.10.2019 от 28.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава „Електроразпределение-Юг“ ЕАД, гр.Пловдив да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Кабелна линия СрН 20 kV от ТП „Могила“ до съществуващия СРС на въздушна линия СрН 20 kV „Веселиново“. Поземлените имоти, през които минава трасето на ел. кабел по КККР са: на територия на град Ямбол и в землището на гр. Ямбол: 87374.15.112, 87374.520.2, 87374.520.6, 87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1; в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол: 10776.19.63, 10776.16.79, 10776.19.62, 10776.19.64, 10776.16.68, 10776.16.3. Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-21.10.2019 от 21.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР-гр.Елхово“- обект 4 от проект: “Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол“. Трасето на водопровода минава през землищата на гр.Елхово, с.Добрич, община Елхово и с.Златиница, община Болярово, област Ямбол в сервитута на съществуващия водопровод „Воден-Елхово“. Строежът е първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗУТ и чл.2, ал.2, т.4 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.
 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Днес, 24.09.2019 г. - първият работен ден след изтичането на срока за подаване на заявления за участие в търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, в 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Ямбол, Комисия, назначена с посочената заповед, в състав:

Председател:

Йорданка Касидова – Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева – Главен счетоводител в Дирекция „АПОФУС”

Величка Гръкова – Старши юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС”

констатира следното:

В указания в т. ІІ. от Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол срок от 13.09.2019 г. (петък) до 17:30 часа на 20.09.2019 г. (петък) в деловодството на Областна администрация Ямбол не са подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол, представляваща:

Лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, дата на първа регистрация - 14.02.2008 г., с регистрационен номер У 5558 АК, двигател № 10LJ431682904, бензин, с максимална мощност - 120 kW и обем – 2230 см3; рама № VF36D3FYH21707797, цвят: сив металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 950 лв. (пет хиляди и деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС,

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            Обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, с регистрационен номер У 5558 АК, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, за непроведен.

 

Комисията приключи своята работа в 10:10 часа на 24.09.2019 г.

 

 

Председател:

Йорданка Касидова:…..………………/П/………………

                                      Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева:…..……………/П/……………………

                                         Главен счетоводител

 

Величка Гръкова:…………………/П/…………………

                                  Старши юрисконсулт

Последна промяна (Сряда, 25 Септември 2019 11:40)

 
Още статии...