Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0041
ЯМБОЛ 26.03.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № АСД-09-271 от 23.03.2015 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2015 г. до 30.10.2015 г.
 2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
 3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
 4. Териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
 5. Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
 6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
 7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:
 7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
 7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
 7.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
 8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
 9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
 10. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
 11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
 12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.
 13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
 14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.
 15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.
 16.  В срок до 24 ч. след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.
 17.  При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните модулни формирования  на Министерство на отбраната и Регионална дирекция Гранична полиция Елхово, съгласно плана за взаимодействие при пожари, а кметовете на общини да създадат организация за участие на доброволческите формирования и населението при гасенето им.
 18. Поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.
   Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, Началника на РД ПБЗН – Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.
  Директорът на Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения на Държавните горски стопанства.
  Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.
  В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация – Ямбол, РДГ – Сливен и Изпълнителна агенция по горите.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0017
ЯМБОЛ 06.02.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка със Заповед РД 11-177/02.02.2015 г. за обявяване на заболяването Инфлуенца (грип) H5N1 по птиците на територията на област Бургас, общ. Камено, с. Константиново, Заповед 11-178/02.02.2015 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Директорът на ОДБХ – Ямбол да организира :
  1. Незабавно провеждане на  общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и  Стралджа за набелязване на конкретни мерки за предотвратяване появата и разпространението на заболяването на територията на областта
  2. Да приведе ОДБХ – Ямбол в състояние на повишена епизоотична готовност
  3. Да разпореди извършване на клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни птици
  4. Да разпореди извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
  5. Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби
  6. Да разпореди проверка относно изправността на техниката за извършване дезинфекция и дезинсекция
  7. Да осигури постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни на „горещи телефони“, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици. Телефони за контакт 046/66 36 26 и 0889 81 51 38 и 0887 88 23 83 и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
II. Директорът на ОДБХ – Ямбол да разпореди на собствениците и управителите на птицевъдни обекти и обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди :
  1. Да не се допуска излизане на птиците извън дворовете
  2. Да не се допуска контакт между птиците в животновъдния обект и диви птици
  3. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците
  4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици – патици и гъски от други домашни птици от кокоши вид
  5. Да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение от здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.
III. Забранявам:
  1. Провеждането на пазари и изложби или други събирания на домашни и ли други птици в област Ямбол
  2. Лова на пернат дивеч на територията на област Ямбол
  3. Достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици

  Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ – Ямбол.
  Заповедта да се сведе до знанието на Кметовете на общините, Директора на ОД на МВР – Ямбол, Директора на ОДБХ – Ямбол и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия" ЛОТ 3 участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до км 277+59? - мерки за подобряване на отводняване на прилежащите терени", на територията на област Сливен и област Ямбол.

<ИЗТЕГЛИ>

Последна промяна (Понеделник, 19 Януари 2015 12:39)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0018
ЯМБОЛ 25.08.2014 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и въз основа на Протокол от 20.08.2014 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0013 от 15.07.2014 г.    

О П Р Е Д Е Л Я М:

   1. „ТРЕ”ООД, ЕИК **************, със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област *****, район *****, ул. *****, ет. ***, ап. ***, представлявано от **********, с ЕГН ********** за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 48, с полезна площ 8 кв.м, находяща се в ГКПП „Лесово - Хамзабейли“, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.  
   2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена в размер на 1800 лв. (Хиляда и осемстотин лева) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:


   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Иванов – Заместник областен управител.
   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

инж. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0017
ЯМБОЛ 25.08.2014 г.

 

   На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и въз основа на Протокол от 20.08.2014 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0011 от 15.07.2014 г.    

О П Р Е Д Е Л Я М:

   1. „АЙ ПИ ГРУП ЕВРОПА”ООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област *****, ул. ******* № ***, представлявано от **********, с ЕГН ********** за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 30, с полезна площ 8 кв.м, находяща се в ГКПП „Лесово - Хамзабейли“, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, на трасе „Леки автомобили“, влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.30 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
   2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена в размер на 2300 лв. (Две хиляди и триста лева) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 


   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Иванов – Заместник областен управител.

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

инж. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
Още статии...