РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0010
Ямбол 12.07.2011 г.


В Областна администрация – Ямбол, по реда на чл. 92, ал. 1 във вр. с чл. 84, ал. 1 от АПК с придружително писмо вх.№ 0827/0219/28.06.2011 г. на Кмета на община „Тунджа” са постъпили: жалба с вх.№ 5300-887/21.06.2011 г. от „ЗИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****************, с ЕИК: *****************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков, жалба с вх.№ 5300-888/21.06.2011 г. от „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ********************, с ЕИК: *******************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков и жалба с вх.№ 9400/1544/21.06.2011 г. от Диньо Драгов Жеков, ЕГН: ***************, с адрес: ***************, с петитум отмяна на Заповед № РД-0327/06.04.2011 г., издадена от Кмета на община „Тунджа”.

Последна промяна (Петък, 12 Август 2011 11:20)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А
 
 
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Началник на отдел  „Държавна собственост и устройство на територията”

 Дирекция АКРРДС, при следните условия:

Последна промяна (Вторник, 02 Август 2011 11:56)

продължава>

 
С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността Старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”
 
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
 
 
1. Недко Ташев Неделчев
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на                       02 август 2011 год. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
 
 
 
Председател:………………………………….
                                               
    (Павлина Пенева)

Последна промяна (Понеделник, 25 Юли 2011 10:43)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14  от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”,

 в дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

Последна промяна (Сряда, 06 Юли 2011 08:17)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0008
Ямбол 02.062011 г.

 

 

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с РМС № 268 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на Решение № 940 на МС от 2010 г. за одобряване на План за действие по изплнение на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с РМС № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект:

Последна промяна (Петък, 03 Юни 2011 07:44)

продължава>

 
Още статии...